Ordre del Dia del Ple del CCM del 17 de novembre de 2015

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA:


0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 29 de setembre de 2015.
1.- Despatx oficial.
2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

  • ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 12/15 del pressupost vigent.

4.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.

5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.

6.- Aprovació, si s’escau, de la participació del Consell Comarcal del Maresme en projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 2015.

7.- Aprovació, si s’escau, dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, per la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del manteniment i suport del programari d’ABSIS pel Consell Comarcal del Maresme.

8.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga d’execució i justificació d’un ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

9.- Acceptació, si s’escau, de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona al projecte de reposició de material informàtic obsolet, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Govern Locals 2012-2015”.

10.- Aprovació, si s’escau, de la vuitena addenda de pròrroga al Conveni amb l’Ajuntament de Mataró pels compromisos de les tasques de producció del serial diari de Televisió de Catalunya.

11.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 262/15 de data 22 de juliol sobre la modificació de programes del Pressupost general del Consell Comarcal de 2015.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 430/15 de data 3 de novembre sobre l’aprovació dels criteris per a la selecció d’un/a Tècnic/a mig de promoció econòmica, així com per la selecció de dos Auxiliars administratius/ves, de suport als serveis educatius i als serveis de promoció econòmica.

  • ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

13.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació i Joventut.

14.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració per al finançament del transport escolar no obligatori amb els ajuntaments de la comarca amb alumnes usuaris del servei per al curs 2015/2016.

15.- Aprovació, si s’escau, del model de Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments interessats per a la compra agregada del servei d’Assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves.

  • ÀREA DE MEDI AMBIENT

16.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de modificació del “Conveni de delegació de competències en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats”, formalitzat amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar el 16 de maig de 2012.

17.- Aprovació, si s’escau, l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per al suport i assistència tècnica en l’àmbit de l’enginyeria municipal, per l’anualitat 2016.

18.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga per l’any 2015 del Conveni de col·laboració amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia.

19.- Acceptació, si s’escau, de la donació econòmica privada per al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD).

  • ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

20.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social, Cultura, Consum i Salut Pública.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 416/15 de data 23 d’octubre sobre informar favorablement de la segregació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar pel que fa a la gestió dels serveis socials bàsics.

  • ÀREA DE PROMOCIÓ ECONOMICA

22.- Acceptació, si s’escau, del recurs atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012- 2015”.

23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 355/15 de data 23 de setembre sobre la resposta al requeriment del Servei d’Ocupació de Catalunya en relació a la sol·licitud d’una de la subvenció, en el marc de l’ordre EMO/204/2015.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 419/15 de data 26 d’octubre sobre l’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Empresa i Ocupació, ORDRE EMO/204/2015, per al Programa Treball i Formació de persones aturades, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

25.- Ratificació, si s’escau, dels dispositius primer i segon del Decret de Presidència núm. 425/15 de data 30 d’octubre sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat “Creació de la Xarxa Comarcal d’Interacció Empresarial al Maresme”.

26.- Informes, precs i preguntes.