Ordre del Dia del Ple del CCM del 2 de juny de 2015

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 17 de març de 2015.
 • 1.- Presa de possessió del Sr. Jordi Mir i Boix, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 75/15 de data 27 de febrer de 2015, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2014.
 • 3.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 2014.
 • 4.- Despatx oficial.
 • 5.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 6.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.
 • 7.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’ inventari general de béns de la Corporació, actualitzat a data 31 de desembre de 2014.
 • 8.- Donar de baixa, si s’escau, diversos béns de l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Maresme.
 • 9.- Aprovació, si s’escau, de la massa salarial corresponent al personal laboral per l’exercici 2015.
 • 10.- Aprovació, si s’escau, dels ajustos de saldos comptables de comptes no pressupostaris i del balanç de situació del Consell Comarcal del Maresme.
 • 11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya per la prestació de serveis d’assistència tècnica a les Administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC.
 • 12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 93/15 de data 13 de març sobre l’aprovació de despeses extrajudicials sobre el pressupost 2015.
 • 13.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 113/15 de data 26 de març sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat en el pressupost del 2015 a l’apartat del Servei de Sad Dependència 406.
 • 14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 149/15 de data 23 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 96/15 de data 16 de març sobre l’adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci.
 • 16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 153/15 de data 27 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de cooperació amb Aigües de Mataró, SA per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre al municipi de Mataró, per l’any 2015.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la cessió temporal d’un ordinador portàtil.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 69/15 de data 24 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 91/15 de data 12 de març sobre l’aprovació de la sol·licitud d’autorització realitzada pel servei de transport adaptat per l’accés a les dades complertes del grau de discapacitat de l’ICASS, mitjançant el Servei Via Oberta del Consorci AOC.
 • 20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 94/15 de data 13 de març sobre disposar i reconèixer l’obligació de la despesa del Conveni de cooperació amb el CEE Horitzó de Pineda de Mar i ajuntaments de l’Alt Maresme.
 • 21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 97/15 de data 17 de març sobre l’aprovació Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Premià de Mar per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2015.
 • 22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 101/15 de data 20 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependencia.
 • 23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 109/15 de data 25 de març sobre l’aprovació de l’annex del Conveni per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, existent a l’Ajuntament d’Alella.
 • 24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 115/15 de data 30 de març sobre l’aprovació de l’annex del Conveni per al desenvolupament del Programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat d’Alella.
 • 25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 118/15 de data 31 de març sobre l’aprovació de l’addenda relativa a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2015, del Conveni per al funcionament d’un servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció ciutadana (SAC).
 • 26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 128/15 de data 9 d’abril sobre l’aprovació del Protocol Addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació i col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família, en matèria de serveis socials.
 • 27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 147/15 de data 22 d’abril sobre l’aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2015-2016.
 • 28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 151/15 de data 24 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 122/15 de data 2 d’abril sobre l’aprovació de l’addenda al conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, de l’ordre EMO 221/2014, per la realització del programa de Treball i Formació, adreçat a persones en situació d’atur durant any 2014.
 • 30.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 130/15 de data 13 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb Superficies de Alimentación, SA per la celebració del primer Unics Fashion Market del dia 1, 2 i 3 de maig a Vilassar de Dalt.
 • 31.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 152/15 de data 27 d’abril sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Premià de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització del Shopping Night.
 • 32.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 155/15 de data 27 d’abril sobre l’aprovació del model de Conveni de col·laboració amb les empreses per a l’adquisició d’experiència professional en empreses “Joves per l’Ocupació”, EMO /251/2014.
 • 33.- Informes, precs i preguntes.