Ordre del dia del Ple extraordinari que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el dijous 29 d’abril


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del PLE que es farà el proper DIJOUS 29 d´abril de 2004, a les 20:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Presa de coneixement de la renúncia als càrrecs de Conseller Comarcal i de President del Consell Comarcal del Maresme del Sr. Manuel Mas i Estela.

Mataró, 23 d´abril de 2004.

El president
Manuel Mas i Estela