Ordre del dia del Ple ordinari que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el dimarts 18 de maig


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 18 de maig de 2004, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de 16 de març de 2004.
-1.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària extraordinària de data 29 d´abril de 2004.
-2.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la primera sessió plenària extraordinària de data 11 de maig de 2004.
-3.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària extraordinària de data 11 de maig de 2004, d´elecció del president del Consell Comarcal del Maresme.
-4.- Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 119/04, de 12 de maig de 2004, sobre el nomenament dels vicepresidents del Consell Comarcal del Maresme.
-5.- Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 121/04, de 12 de maig de 2004, sobre la confirmació del manteniment de la Comissió Especial del Pla d´Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
-6.- Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 122/04, de 12 de maig de 2004, sobre la confirmació de la delegació de la presidència de la Comissió Especial de Comptes.
-7.- Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 123/04, de 12 de maig de 2004, sobre la confirmació de la delegació de la presidència de la Comissió Especial del Pla d´Actuació Comarcal.
-8.- Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 124/04, de 12 de maig de 2004, sobre el manteniment de la delegació de la presidència de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-9.- Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 127/04, de 12 de maig de 2004, sobre la confirmació de la delegació de la presidència de les comissions informatives generals i permanents.
-10.- Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 128/04, de 12 de maig de 2004, sobre la confirmació de la delegació de la presidència del plenari polític del Pacte Territorial per l´Ocupació del Maresme.
-11.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-12.- Aprovació, si s´escau, de la moció de la presidència sobre l´organització funcional del Consell Comarcal.
-13.- Aprovació, si s´escau, del document de “mobilitat i infraestructures a la comarca del Maresme”.
-14.- Resolució, si s´escau, de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació del Reglament Orgànic Comarcal. CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT
-15.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l´Aigua per a l´assistència tècnica en tasques d´inspecció.
-16.- Aprovació, si s´escau, de l´extinció del conveni de col·laboració en matèria d´assessorament en jardineria urbana amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt.
-17.- Aprovació, si s´escau, de la renovació del conveni de col·laboració en matèria d´assessorament en jardineria urbana amb l´Ajuntament d´Arenys de Mar.
-18.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consorci per a la gestió dels Residus del Vallès Oriental.
-19.- Aprovació, si s´escau, de la Moció de tots els grups comarcals per al manteniment de la xarxa d´aigües pluvials i residuals.
-20.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració per a la implantació d´un sistema de gestió de l´ús públic de les platges segons la norma ICTE.
-21.- Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació interadministrativa tipus per a la prestació del Servei d´inspecció de contaminació acústica.
-22.- Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació interadministrativa tipus per a la prestació del Servei de contaminació atmosfèrica.
-23.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració en l´àmbit de meteorologia entre el Consell Comarcal del Maresme i l´ajuntament del Masnou.
-24.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració en l´àmbit de meteorologia entre el Consell Comarcal del Maresme i l´empresa Wai Entertaiment.
-25.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme al conveni de col·laboració entre l´Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio.
-26.- Aprovació, si s´escau, de la moció de tots els grups comarcals sobre el servei de compartir cotxe i pàrking. CI SERVEIS PERSONALS
-27.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CPEE l´Horitzó de Pineda de Mar i el consell Comarcal del Maresme, de 26 de novembre de 2002.
-28.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 84/04 de data 29 de març de 2004, referent a l´aprovació inicial de les bases de la XXI Mostra Literària del Maresme de 2004.
-29.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 88/04 de data 30 de març de 2004, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments d´Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Canet de Mar, Dosrius, Montgat, Premià de Mar, Sant Pol de Mar i Tordera, per a la realització del projecte d´anàlisi de la realitat juvenil des del territori. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL
-30.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre aquest Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró en el marc del projecte UPD d´assistència tècnica als Pactes Territorials per al Desenvolupament Local i d´Ocupació.
-31.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió a la xarxa núm. 9 “Finançament local i pressupost participatiu” del programa europeu URB-AL II.
-32.- Aprovació, si s´escau, de despeses corresponents a exercicis tancats.
-33.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 57/04 de data 8 de març de 2004, referent a l´aprovació de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme al projecte “pla estratègic per a l´exercici en línia dels drets dels ciutadans” de la xarxa núm. 13 “ciutats i la societat de la informació”.
-34.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 98/04, de 6 d´abril de 2004, referent a la desestimació de la sol·licitud formulada pel Sr. Jordi Abel Fabré, actuant en nom i representació del Sr. Miquel Guardiola Cararach, en relació a una finca situada al paratge Les Costes de Tiana.
-35.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 13 de maig de 2004. El president Pere Almera i Puiggrós