Ordre del Dia del Ple que celebarà el CCM el 23 de setembre

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 15 de juliol de 2014.
1.- Despatx oficial.
2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ
3.- Aprovació, si s’escau, de despeses competència del Ple.
4.- Aprovació, si s’escau, de l’extinció per mutu acord del Conveni de delegació de competències del servei municipal de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers, amb l’Ajuntament d’Alella.
5.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 232/14 de data 31 de juliol sobre determinar la necessitat urgent i inajornable la contractació del personal en el marc de l’Ordre EMO/174/2014 Programa Mixt Formació i Treball adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció.


ÀREA DE MEDI AMBIENT
6.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 243/14 de data 2 de setembre sobre aprovar el Conveni a formalitzar amb la Diputació de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Maresme, relatiu a la prevenció activa i passiva dels incendis forestals en la comarca del Maresme.
7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 244/14 de data 2 de setembre sobre aprovar el Conveni a formalitzar amb la Diputació de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Maresme, per a la participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals la comarca del Maresme.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
8.- Aprovació, si s’escau, la modificació de l’Ordenança núm. 16 Reguladora del preu públic pels alumnes d’educació infantil i de primària dels centres educatius de la comarca que sol·liciten fer ús del Servei d’Acollida en qualsevol de les seves franges horàries.
9.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb l’Ajuntament de Mataró per a la gestió i prestació del servei de transport adaptat porta a porta dels ciutadans de Mataró que ho requereixin per accedir a serveis socials d’atenció especialitzada.
10.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament Calella per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament Malgrat de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 224/14 de data 29 de juliol sobre aprovar el Protocol Addicional de concreció per l’any 2014 del Contracte programa per a la coordinació i col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família, en matèria de serveis socials.
13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 249/14 de data 3 de setembre sobre aprovar el Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament d’Alella per al desenvolupament del programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
14.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, en el marc de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 207/14 de data 7 de juliol sobre aprovar el text definitiu del Conveni tipus amb diversos ajuntaments, en el marc de l’Ordre EMO/174/2014 de 5 de juny, relativa al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció.
16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 222/14 de data 25 de juliol sobre aprovar el Conveni amb les empreses per a pràctiques no laborals en entorn productiu, regulat per l’ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, modificada per l’Ordre EMO/270/2013 de 28 d’octubre, que regula el “Programa Joves per l’Ocupació”.
17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 239/14 de data 29 d’agost sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Vilassar de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització del Shopping Night el proper 20 de setembre de 2014.
18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 240/14 de data 29 d’agost sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Mataró relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització del Shopping Night el proper 27 de setembre de 2014.


ÀREA DE JOVENTUT, SALUT PÚBLICA, CULTURA I CONSUM
19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni tipus de col·laboració amb les entitats per a la realització de pràctiques dels alumnes del Fórmula Jove Maresme: Programa de Formació i Inserció Laboral per Joves en agricultura ecològica.
20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 211/14 de data 15 de juliol sobre aprovar el contracte amb l’Agència Catalana de la Joventut per la realització del projecte Fórmula Jove al Maresme.
21.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup comarcal Esquerra Republicana de Catalunya a favor de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Associació de Municipis per la Independència.
22.- Informes, precs i preguntes.