Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 18 de març

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 17 de desembre de 2013.
 • 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 21 de gener de 2014.
 • 2.- Presa de possessió del Sr. Joan Mora i Buch, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
 • 3.- Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 74/14 de data 28 de febrer de 2014, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2013.
 • 4.- Despatx oficial.
 • 5.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 6.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’error material de transcripció detectats en les Bases d’execució del Pressupost del Consell Comarcal de l’exercici 2014.
 • 7.- Aprovació, si s’escau, de les autoritzacions escaients per a l’expedició de còpies confrontades i còpies compulsades de documentació.
 • 8.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 332/13 de 13 de febrer sobre determinar urgent i inajornable la contractació d’un/a tècnic/a mig de promoció económica, en el marc de la convocatòria de l’Ordre EMO/210/2013.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, del del dispositiu segon dels Decrets de Presidència núm. 347/13 de data 19 de desembre i 360/13 de 27 de desembre sobre determinar urgents i inajornables, les contractacions en el marc de la convocatòria de l’Ordre EMO/281/2013 Programa Mixt Formació i Treball (RMI).
 • 10.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 358/13 de data 23 de desembre sobre determinar urgents i inajornables, les contractacions en el marc de la convocatòria de l’Ordre EMO/210/2013 Programa Mixt Formació i Treball.
 • 11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 15/14 de data 22 de gener sobre ratificar la signatura de “L’acord entre administracions locals que disposen d’oficines locals d’habitatge i borsa de mediació amb conveni amb la Generalitat de Catalunya, a la mateixa localitat”.
 • 12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 22/14 de data 24 de gener sobre aprovar la liquidació definitiva del cànon de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en els municipis del Maresme Nord per tot l’any 2013.
 • 13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 28/14 de data 28 de gener sobre aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona per a l’anualitat 2014.
 • 14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 34/14 de data 3 de febrer sobre aprovar la modificació de la “Quarta Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l’Oficina Comarcal d’Habitatge”.
 • 15.- Ratificació, si s’escau, dels Decrets de Presidència núm. 38/14 de data 4 de febrer, 50/14 de data 13 de febrer i dels dispositius vuitè i novè del Decret de Presidència núm. 67/14 de data 26 de febrer, sobre aprovar el reconeixement extrajudicials dels crèdits de despeses de l’exercici 2013.
 • 16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 47/14 de data 11 de febrer sobre aprovar la pròrroga del “Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l’Oficina comarcal d’Habitatge”.
 • 17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 52/14 de data 18 de febrer sobre la modificació de la configuració de la Comissió de Treball de Mobilitat i Infraestructures al Maresme.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 59/14 de data 21 de febrer de 2014 referent a aprovar la “Cinquena Addenda del Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l’Oficina Comarcal d’Habitatge”.
 • 19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 73/14 de data 28 de febrer sobre el nomenament del representant del Consell Comarcal del Maresme a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 20.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consell de col·legis veterinaris de Catalunya i el Col·legi de veterinaris de Barcelona, per al foment de la identificació i tinença responsable d’animals de companyia.
 • 21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 41/14 de data 7 de febrer sobre aprovar l’adhesió al conveni marc subscrit en data 10 de juliol de 2012, entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctric i electrònics (RAEE).


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 22.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’error material de transcripció detectat a l’acord d’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament relatiu a la delegació de competències quan a la gestió del servei escolar de transport, del servei d’ acollida escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
 • 23.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 24.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2014.
 • 25.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament del Masnou, en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2014.
 • 26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 71/14 de data 27 de febrer sobre aprovar el “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’ Argentona i l’Escola de Sant Miquel del Cros d’ Argentona, pel servei de monitoratge de menjador de l’Escola de Sant Miquel del Cros d’ Argentona”.


ÀREA DE JOVENTUT, SALUT PÚBLICA, CULTURA I CONSUM

 • 27.- Aprovació, si s’escau, de les Bases de la XXXIa Mostra Literària del Maresme i del conveni de col·laboració amb els ajuntaments que participin en la XXXIa Mostra Literària del Maresme.
 • 28.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al suport tècnic en competències locals en matèria de salubritat per l’any 2014.
 • 29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 368/13 de data 31 de desembre sobre ratificar la signatura del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al suport tècnic en inspeccions sanitàries d’inici i control d’activitats alimentàries”.
 • 30.- Informes, precs i preguntes.