Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 19 de novembre

La sessió plenària del 19 de novembre començarà a les 19:00h

ORDRE DEL DIA


0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 24 de setembre de 2013.

1.- Despatx oficial.

2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

3.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses de competència del Ple.

4.- Donar de baixa, si s’escau, de diversos drets d’exercicis tancats.

5.- Aprovació, si s’escau, del Pla d’Emergència del Consell Comarcal del Maresme.

6.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació dels Estatuts de la Societat d’Economia Mixta, Serveis d’Infraestructures de Telecomunicacions del Maresme, SITMAR, SL.

7.- Aprovació inicial, si s’escau, del canvi de qualificació jurídica d’un bé de domini públic que forma part del patrimoni comarcal.

8.- Aprovació inicial, si s’escau, dels estatuts de l’empresa d’economia mixta que haurà de gestionar el servei de recollida de residus municipals, gestió de deixalleries fixes i mòbils i serveis accessoris de neteja viaria i platges als municipis de la comarca del Maresme.

9.- Aprovació, si s’escau, del conveni de Delegació de competències amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la compra agregada de gasoil.

10.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i la Fundació Banc d’Aliments per a la campanya del “Gran Recapte”.

11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 240/13 de data 23 de setembre sobre l’aprovació del Conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 250/13 de data 24 de setembre sobre l’aprovació del pagament de les indemnitzacions als 2 propietaris afectats per la construcció del col·lector de la Riera de Clarà.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 272/13 de data 7 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’ús del pavelló d’esports municipal.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

14.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 6 reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del servei d’animals domèstics.

15.- Aprovació, si s’escau, de l’extinció per mutu acord del Conveni de delegació de competències en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats amb l’Ajuntament de Palafolls.

16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 265/13 de data 2 d’octubre sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 266/13 de data 2 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia i validació dels canvis introduïts en el text del mateix.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

18.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 2 Reguladora del preu públic per al Servei de transport adaptat a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.

19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i la Fundació El Maresme per a la prestació del servei de transport adaptat dels usuaris dels serveis dels centres ocupacionals de la Fundació per l’any 2014.

20.- Aprovació, si s’escau, el Conveni de col·laboració per al finançament del transport escolar no obligatori entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments de la comarca amb alumnes usuaris del servei per al curs 2013/2014.

21.- Aprovació, si s’escau, dels models de Conveni d’encàrrec de gestió i de Conveni de delegació de competències amb diversos ajuntaments de la comarca per la gestió de la contractació conjunta del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves.

22.- Prendre coneixement, si s’escau, de la revocació de la delegació de competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques d’inspecció i campanyes de control al Consell Comarcal del Maresme, aprovada per “l’Acord GOV/141/2013 pel qual es revoquen diferents acords del Govern de delegació de competències en matèria de consum”.

23.- Aprovació, si s’escau, del Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya, per a la realització d’actuacions en matèria de consum.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 241/13 de data 23 de setembre sobre l’aprovació del Conveni amb la Fundació Gresol – Projecte Home Catalunya, per a la realització de programes i accions de rehabilitació i Reinserció Social de Drogodependents per aquest exercici 2013.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

25.- Aprovació, si s’escau, del conveni tipus de cooperació amb diversos ajuntaments que regula els compromisos a desenvolupar en el marc de l’Ordre EMO/210/2013 de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació, any 2013.

26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 259/13 de data 27 de setembre sobre l’aprovació de l’adhesió a l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 264/13 de data 2 d’octubre sobre l’aprovació Conveni amb la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Argentona, Montgat i Tiana per l’Organització del Projecte pilot del Mercat Itinerant de Productes de la Terra del Maresme.

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 290/13 de data 5 de novembre sobre donar suport al procés d’identificació i definició de projectes destinats a desenvolupar per a Mataró i el seu entorn territorial una estratègia d’innovació i especialització per als propers anys.

29.- Informes, precs i preguntes.