Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 21 de gener

El Ple començarà a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 19 de novembre de 2013.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.
 • 3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’estructura organitzativa del Consell Comarcal del Maresme.
 • 4.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del nombre de membres que composen la Comissió Permanent del Ple.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 5.- Prendre coneixement, si s’escau, de la denúncia del Conveni de Cooperació amb el Departament de Governació i relacions Institucionals, per a regular l’encàrrec de la gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis i d’altres activitats de suport a la cooperació amb la inversió pública local.
 • 6.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i el Consorci Digital Mataró Maresme per l’any 2014.
 • 7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 336/13 de 16 de desembre sobre aprovar la participació del Consell Comarcal del Maresme en els projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 8.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’extinció de mutu acord del Conveni de delegació de competències en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats amb l’Ajuntament d’ Alella.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 9.- Prendre coneixement, si s’escau, de l’extinció del Consorci del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme.
 • 10.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació adjunt entre el CEE Horitzó de Pineda de Mar, els ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al centre i el Consell Comarcal del Maresme corresponent a l’any 2014.
 • 11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Tordera per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme per l’any 2014.
 • 12.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme per l’any 2014.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 13.- Ratificació, si s’escau, el Decret de Presidència núm. 346/13 de 19 de desembre sobre determinar que els efectes de l’adhesió a l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, s’entendran estesos als contractes laborals formalitzats en el marc de la convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya sota l’Ordre EMO/281/2013.
 • 14.- Aprovació, si s’escau, de la presa de coneixement de la pèrdua de la condició de conseller comarcal del Sr. Joan Rabasseda i Ferrer.
 • 15.- Informes, precs i preguntes.