Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 22 de novembre

ORDRE DEL DIA:

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 20 de setembre de 2011.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Presa de coneixement de la pèrdua de condició de consellera comarcal de la Sra. Rosabel Cantenys i Montsant.
 • 3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Aprovació, si s’escau, del nomenament i modificació de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col•legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.
 • 5.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.
 • 6.- Donar de baixa, si s’escau, diversos béns de l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Maresme.
 • 7.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del contingut de l’acord Plenari de data 22 de juliol de 2011, pel que fa al personal eventual Assessor/a de l’Àrea de Cooperació Municipal i Planificació.
 • 8.- Aprovació, si s’escau, de l’emissió d’informe favorable referent a la modificació dels Estatuts del Consorci Transversal de la Xarxa d’Activitats Culturals.
 • 9.- Acceptació, si s’escau, del Conveni de col•laboració amb l’Ajuntament d’Alella per la prestació de serveis de la Borsa de Lloguer Social i Jove de la Oficina Comarcal d’Habitatge.
 • 10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 265/11 de data 6 d’octubre de 2011 sobre el nomenament del representant del Consell Comarcal del Maresme en el Ple del Consell de la Gent Gran de Catalunya.
 • 11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 270/11 de data 17 d’octubre de 2011 sobre l’aprovació del Conveni de col•laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de mediació per al lloguer social situades en aquesta comarca.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 12.- Aprovació, si s’escau, de la cessió en precari de motoserres i altre utillatge forestal propietat del Consell Comarcal del Maresme a ajuntaments i entitats de la comarca.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Conveni de col•laboració amb la Federació de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del Maresme en matèria de suport tècnic.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 14.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança núm. 17 reguladora del Preu Públic per a la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).
 • 15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col•laboració amb diverses entitats de la comarca, en matèria del Transport Adaptat per a persones amb discapacitat de la comarca, per l’any 2011.
 • 16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb diversos ajuntaments de la comarca, en matèria de Transport Adaptat per a persones amb discapacitat i gent gran amb dependència de la comarca del Maresme, per l’any 2011.
 • 17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col•laboració amb la Fundació El Maresme per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels usuaris del Centre Ocupacional Pere Parera per al curs 2011/2012.
 • 18.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga al Conveni amb l’Institut d’Ensenyament Secundari Bisbe Sivilla de Calella, per a la provisió del servei de menjador escolar mitjançant les pràctiques dels alumnes del cicle formatiu, pel curs 2011-2012.
 • 19.- Aprovació, si s’escau, del conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Mataró per la utilització del centre d’acollida municipal de Mataró, per part dels ajuntaments que formen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal pel 2011.
 • 20.- Aprovació, si s’escau, de la distribució inicial de l’aportació extraordinària del Departament de Benestar Social i Família als Ajuntaments que formen l’Àrea Bàsica del Consell Comarcal del Maresme, per situació d’urgència social per l’any 2011.
 • 21.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració per la cessió d’un espai de l’Ajuntament d’Arenys de Mar pels assessoraments psicològics i jurídics del Servei d’informació i assessorament a les dones (SIAD) Maresme.
 • 22.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració per la cessió d’un espai de l’Ajuntament de Tordera pels assessoraments psicològics i jurídics del Servei d’informació i assessorament a les dones (SIAD) Maresme.
 • 23.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de les bases reguladores per a la convocatòria per la concessió d’ajuts individuals de menjador, per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs 2011-2012 (beques de menjador).
 • 24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 297/11 de data 16 de novembre de 2011, sobre l’aprovació del conveni de col•laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, i el Consell Comarcal del Maresme, en matèria de polítiques de joventut.
 • 25.- Aprovació, si s’escau, de la la Moció presentada per el grup Comarcal Candidatura d’Unitat Popular relativa als laterals de la Ronda Mataró – Maresme.
 • 26.- Informes, precs i preguntes.

 

Data: 2011-11-22