Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 18 de desembre

La sessió començarà a les 19:00h

ORDRE DEL DIA


ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

  • 1.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2013, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació.
  • 2.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del contingut de l’acord Plenari de 22 juliol de 2011, pel que fa al personal eventual “Assessor/a de l’Àrea de Medi Ambient”.
  • 3.- Aprovació, si s’escau, de la baixa de la despesa plurianual autoritzada i disposada relativa al servei de recollida de rebuig i de matèria orgànica de l’Ajuntament de Santa Susanna, motivat per la revocació de la delegació d’aquesta competència en el Consell Comarcal.
  • 4.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 284/12 de data 21 de novembre sobre les sol·licituds de pròrroga de “l’Addenda del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions, amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya” i de “l’Addenda del Conveni de col·laboració relatiu al programa de Mediació per al Lloguer Social d’Habitatges.