Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 19 de març a les 19:00h

ORDRE DEL DIA
0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 29 de gener de 2013.

1.- Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 65/13 de data 28 de febrer de 2013, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2012.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ
4.- Aprovació, si s’escau, de l’Adhesió en nom i representació dels municipis del Maresme portada a terme per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral.

5.- Aprovació, si s’escau, de l’Adhesió a la Xarxa ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat (XARXASOST).

6.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants a la Comissió de Control del Pla de Pensions dels treballadors del Consell Comarcal del Maresme.

7.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses extrajudicials d’exercicis tancats.

8.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del contingut de l’acord Plenari de 22 de juliol de 2011, pel que fa al personal eventual “Assessor/a de l’Àrea de Promoció Econòmica”.

9.- Aprovació, si s’escau, de la creació d’un registre auxiliar i/o secundari per a l’Oficina Comarcal de l’Habitatge.

10.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per la prestació del serveis de borsa de lloguer social i jove de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.

11.- Aprovació, si s’escau, de les noves tarifes del Servei Comarcal d’Abastament d’Aigua Potable en Alta al Maresme Nord, any 2013.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 60/13 de data 27 de febrer sobre l’aprovació de la correcció d’errors materials detectats al Pressupost del Consell Comarcal, aprovat pel Ple de data 18 de desembre de 2012.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 63/13 de data 28 de febrer sobre l’aprovació de la sol·licitud d’Autorització dels serveis “iARXIU”, per la preservació i arxiu electrònic dels expedients/documents del Consell Comarcal del Maresme, inclòs en els serveis de Via Oberta del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 73/13 de data 6 de març sobre l’aprovació de la modificació de crèdits número 5/13 dins del Pressupost definitiu de la Corporació per a l’any 2013, sota la modalitat de crèdits extraordinaris amb càrrec del romanent de tresoreria líquid per despeses generals.


ÀREA DE MEDI AMBIENT
15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni per la cessió temporal (2013-2014) dels equips de comptabilitat energètica en l’àmbit domèstic amb l’ Institut Català d’Energia del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

16.- Aprovació, si s’escau, del Pla d’Assistència i Suport del Maresme (PASMaresme) del Servei Comarcal de Protecció Civil.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
17.- Aprovació, si s’escau, de la modificació, derogació i aprovació de diverses ordenances del Consell Comarcal del Maresme.

18.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per a la implementació del projecte “Compartint Taula”.

19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació el Maresme per a la prestació del servei de transport adaptat “porta a porta” dels usuaris del servei de teràpia i inserció ocupacional de la Fundació per l’any 2013.

20.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació el Maresme per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels usuaris del centre ocupacional Pere Parera per al curs 2012/2013.

21.- Aprovació, si s’escau, de l’autorització escaient per a l’expedició de còpies compulsades de documentació, per part de l’Oficina Comarcal d’Informació i Atenció al Consumidor (OCIC).

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 35/13 de data 29 de gener sobre l’aprovació dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Tordera i Arenys de Mar, per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme.

23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 36/13 de data 30 de gener sobre l’aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al suport tècnic en competències locals en matèria de salut pública.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 50/13 de data 11 de febrer sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) i la corresponent addenda econòmica.

25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 71/13 de data 5 de març sobre l’aprovació del conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Premià de Mar per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2013.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
26.- Aprovació, si s’escau, del Reglament d’ús del Maresme Centre de Negocis.

27.- Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança núm. 24 Reguladora del preu públic per serveis d’allotjament d’emprenedors i empreses al Maresme Centre de Negocis i de l’Ordenança núm. 25 Reguladora del preu públic per serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.

28.- Aprovació, si s’escau, del Conveni Marc que regula les relacions entre el Consell Comarcal del Maresme i les empreses usuàries del Maresme Centre de Negocis.

29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 47/13 de data 6 de febrer sobre acceptar l’encàrrec de publicació del text íntegre dels Estatuts de l’Associació Maresme Marítim dels Ajuntaments adherits en el projecte.

30.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 51/13 de data 11 de febrer sobre informar favorablement la proposta de l’Ajuntament de Premià de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització del Shopping Night el proper 2 de març de 2013.

 

 

31.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per el grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa de Progrés Municipal, a favor de la prevenció de residus, la reivindicació del sistema de devolució dipòsit i retorn (SDDR) i la reclamació a Ecoembes d’un preu just per retribuir les recollides selectives que fem els ens locals.

32.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per el grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa de Progrés Municipal, relativa a la prospecció d’hidrocarburs en l’entorn de la Costa Catalana.

33.- Prendre coneixement, si s’escau, de la pèrdua de la condició de conseller comarcal del Sr. Santiago Dorca Pons.