Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 24 de setembre a les 19:00h

0.-Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 16 de juliol de 2013.

1.- Despatx oficial.

2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ
3.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació del càrrec de conseller a la societat SIMMAR, Serveis Integrals del Maresme, SL.

4.- Aprovació, si s’escau, del canvi de representant del Consell Comarcal del Maresme al màxim òrgans col—legiat del Consorci per a la Normalització Lingüística (BCN).

5.- Aprovació, si s’escau, de la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, del bé patrimonial moble per l’arxiu de plànols.

6.- Aprovació definitiva, de l’adhesió al Conveni marc de col—laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, SA, 2013-2018.

7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 205/13 de data 16 de juliol sobre declarar inhàbil el mes d’agost, als efectes de la tramitació de l’expedient de contractació dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per al curs escolar 2013/2014.

8.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 209/13 de data 18 de juliol sobre l’aprovació del conveni tipus de cooperació amb els ajuntaments de la comarca (i els seus instruments de gestió directa) per la compra agregada de gasoil.

9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 210/13 de data 19 de juliol sobre l’aprovació de la quarta Addenda del conveni de col—laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.

10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 215/13 de data 22 de juliol sobre l’emissió d’informe en relació a la sol—licitud efectuada per l’Ajuntament de Mataró a la Direcció General de Transports i Mobilitat, d’autorització per ocupar un espai a la platja del Varador.

11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 217/13 de data 23 de juliol sobre l’aprovació de la liquidació del primer semestre del 2013, del cànon de la concessió del Servei comarcal d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 220/13 de data 26 de juliol sobre l’emissió d’informe en relació a la sol—licitud efectuada per l’Ajuntament de Mataró, per l’ocupació dels espais situats al Passeig del Callao, titularitat del Consell Comarcal del Maresme, per l’activitat d’actes festius i comercials de les Santes.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 223/13 de data 29 de juliol sobre l’aprovació del Conveni per a l’establiment de les condicions de subministrament del servei d’abastament d’aigua en alta aplicables al Consell Comarcal del Maresme a partir del punt d’abastament número 196 de la xarxa Ter Llobregat.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 195/13 de data 8 de juliol sobre la modificació temporal de l’actual composició de la Ponència Ambiental Comarcal.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 221/13 de data 29 de juliol sobre l’aprovació del Contracte amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt pel servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria municipal.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
16.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de les Bases de la XXXa edició de la Mostra Literària del Maresme 2013.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 194/13 de data 8 de juliol sobre l’aprovació del Conveni de col—laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 203/13 de data 15 de juliol sobre l’aprovació de l’addenda d’actualització econòmica per al curs 2012-2013, al conveni subscrit amb el Departament d’Ensenyament de delegació de competències en matèria d’ensenyament.


19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 212/13 de data 22 de juliol sobre l’aprovació del Protocol Addicional de concreció per l’any 2013 del Contracte programa per a la coordinació i col—laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en matèria de serveis socials.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
20.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 25 Reguladora del preu públic per els serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 230/13 de data 29 d’agost sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament del Vilassar de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització del Shopping Night el proper 28 de setembre de 2013.

22.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups comarcals Candidatura d’Unitat Popular, Federació Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa de Progrés Municipal a favor de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

23.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups comarcals Candidatura d’Unitat Popular i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa de Progrés Municipal relativa a la Iniciativa Legislativa Popular per la Renda Garantida Ciutadana.

24.- Informes, precs i preguntes.