Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 25 de setembre a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 17 de juliol de 2012.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 3.- Aprovació, si s’escau, del Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme 2012-2015.
 • 4.- Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Especial i Projecte de
  elèctrica MT, CTI i
  elèctrica BT per donar subministrament a un centre de telecomunicacions entre els municipis de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta.
 • 5.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 184/12 de 9 juliol sobre  formular reclamació prèvia a la interposició de recurs contenciós administratiu contra la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua en matèria de sanejament.
 • 6.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 186/12 de 13 de juliol sobre l’aprovació de la tercera Addenda del conveni de col•laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.
 • 7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 203/12 de 2 d’agost sobre la sol•licitud autorització d’accés per a la consulta de dades del grau de discapacitat (ICASS), Certificat de l’IRPF i Certificat individual de nivell de renda (AEAT), dels serveis de Via Oberta del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 8.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 210/12 de data 6 de setembre  sobre la modificació de l’actual composició de la Ponència Ambiental Comarcal.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 9.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 4 “Reguladora del preu públic per la prestació de serveis de Transport Escolar”, per al curs 2012/2013.
 • 10.- Aprovació, si s’escau, del Conveni tipus de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments que formen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials en matèria d’ajuts extraordinaris per urgència social, per al 2012.
 • 11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col•laboració amb 8 ajuntaments de la comarca per la posada en marxa del projecte mancomunat d’assessoria en mobilitat internacional per a joves.
 • 12.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni col•laboració econòmica amb l’Ajuntament de Premià de Mar per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2012 i ratificació del Decret de Presidència núm. 183/12 de data 6 de juliol sobre l’aprovació de l’esmentat conveni.
 • 13.- Ratificació si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 201/12 de 31 de juliol sobre l’aprovació del Conveni amb la Fundació Gresol Projecte Home per a la realització de programes i accions de rehabilitació i Reinserció Social de Drogodependents per el 2012.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 192/12 de 19 de juliol sobre l’emissió d’informe favorable a la proposta de l’Ajuntament de Mataró relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial.
 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 196/12 de 23 de juliol sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la Xarxa Centre d’Informació Europe Direct – Barcelona, de l’Oficina de Cooperació Europea.


PUNT D’URGÈNCIA

 • 16.- Declarar desert, si s’escau, el procediment negociat sense publicitat per la concertació d’una operació de préstec a llarg termini, i aprovar, si s’escau, els nous Plecs de clàusules particulars per a la concertació per procediment negociat sense publicitat d’una operació de préstec a llarg termini per al Consell Comarcal del Maresme.


17.- Informes, precs i preguntes.