Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el dimarts 16 de juliol a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 21 de maig de 2013.

1.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 2012.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

4.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació.

5.- Donar de baixa, si s’escau, de diversos drets d’exercicis tancats.

6.- Aprovació, si s’escau, de la previsió d’inversions a realitzar durant l’any 2013 per la Concessionària del Servei d’Abastament d’Aigua Potable al Maresme Nord, SOREA SA.

7.- Aprovació definitiva, si s’escau, de les noves tarifes del Servei Comarcal d’Abastament d’Aigua Potable en Alta al Maresme Nord, any 2013.

8.- Aprovació, si s’escau, de la incoació de l’expedient de fiscalització dels comptes anuals de la concessionària del Servei d’abastament d’aigua potable del Maresme Nord, SOREA SA.

9.- Aprovació, si s’escau, del retorn de la competència relativa a la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos/embalatges lleugers del terme municipal de Caldes d’Estrac, delegada per l’Ajuntament.

10.- Informar, si s’escau, de l’expedient d’alteració del terme municipal de Dosrius per segregació d’una punta del terme municipal de Dosrius a l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

11.- Informar, si s’escau, de la sol•licitud d’incorporació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al Consorci de Comunicació Local (CCL).

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 165/13 de data 10 de juny sobre les sol•licituds de pròrroga dels Convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Comarcal d’Habitatge i al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 179/13 de data 21 de juny sobre l’aprovació de les addendes de pròrroga dels Convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Comarcal d’Habitatge i al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 190/13 de data 2 de juliol sobre proposar al Ple del Consorci Digital Mataró-Maresme que es nomeni un Interventor.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

15.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació davant de notari de l’adquisició de la finca on actualment està situada la planta de pretractament de les aigües residuals de les poblacions de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac.

16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni d’ encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’ Agència Catalana de l’Aigua sobre actuacions de manteniment, conservació i millora de les lleres del Maresme.

17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’ Institut Cartogràfic de Catalunya per a la tramesa d’informació associada a la xarxa de camins.

18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 187/13 de data 28 de juny sobre  l’aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de Pineda de Mar pel finançament de les millores necessàries per a la reducció del soroll procedent de les instal•lacions de pretractament de l’EDAR del Maresme nord.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

19.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Pla Comarcal de Joventut del Maresme de 2009-2012 fins a 31 de desembre de 2013.

20.- Aprovació, si s’escau, del model de document de “compromís socioeducatiu per a les situacions de risc greu dels infants i adolescents (COSE)”.

21.- Aprovació, si s’escau, de la declaració de béns culturals d’interès local de béns del patrimoni immobiliari de Santa Susanna.

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 127/13 de data 14 de maig sobre l’aprovació del Conveni de col•laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant.

23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 129/13 de data 14 de maig sobre la sol•licitud a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per la inscripció en el “Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP), per la prevenció i el control de la legionel•losi.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 161/13 de data 4 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col•laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 163/13 de data 4 de juny sobre la sol•licitud al Departament de Benestar i Família de la formalització del Conveni i Protocols Addicionals per a la cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials, infància, família, immigració i altres actuacions per a l’any 2013.

26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 170/13 de data 14 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col•laboració entre el Departament de Cultura i l’Ajuntament de Mataró per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Maresme.

27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 178/13 de data 20 de juny sobre l’acceptació de la delegació de competència municipal del Servei d’Atenció Domiciliària i l’aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar prestació SAD social i SAD dependencia.

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 189/13 de data 2 de juliol sobre l’aprovació del Conveni de col•laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

29.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col•laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme com a membre de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals.

30.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 151/13 de data 30 de maig sobre l’aprovació dels Convenis amb les empreses per l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc dels programes “Joves per l’Ocupació” i “Persones aturades de llarga durada”.

31.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 152/13 de data 30 de maig  sobre l’aprovació del Conveni específic de col•laboració per a la realització d’estades formatives en empreses per als participants del projecte Oficina Tècnica Laboral.

32.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 160/13 de data 3 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col•laboració amb les empreses per a pràctiques no laborals,  en el marc del programa  “Joves per l’Ocupació”.

33.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 162/13 de data 4 de juny sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Premià de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització del Shopping Night el 29 de juny de 2013.

34.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 169/13 de data 13 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col•laboració amb l’Ajuntament de Mataró per a la gestió d’accions del projecte MaresMés “Impuls i innovació de l’àmbit marítim empresarial i ocupacional del Maresme”.

35.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 176/13 de data 19 de juny sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament del Masnou relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització del Shopping Night el 20 de juliol de 2013.

36.- Informes, precs i preguntes.