Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el dimarts 20 de març

La sessió començarà a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 17 de gener de 2012.
 • 1.- Pressa de possessió de la Sra. Inmaculada Orts Ruiz com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
 • 2.- Despatx oficial.
 • 3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses competència del Ple.
 • 5.- Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 51/12 de data 29 de febrer de 2012, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2011.
 • 6.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.
 • 7.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses extrajudicials d’exercicis tancats.
 • 8.- Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 2/12 del pressupost amb finançament del romanent líquid de tresoreria.
 • 9.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació d’errors materials detectats en el pressupost del Consell Comarcal del Maresme per l’exercici 2012.
 • 10.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de l’acord de dissolució del “Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació del Maresme Nord (Consorci Teledigital Maresme Nord)” i ratificació del Decret de Presidència núm. 31/12 sobre la liquidació de les despeses corresponents.
 • 11.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella i el pacte de col·laboració amb Tritlon Spain SL, per a l’organització de les proves esportives Challenge Costa de Barcelona – Maresme l’any 2012.
 • 12.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per a establir les condicions de pas i la gestió de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del
  Maresme.
 • 14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 24/12 de data 30 de gener de 2012 sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicial dels crèdits de les despeses de l’exercici 2011.
 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 29/12 de 6 de febrer de 2012 sobre l’aprovació de l’addenda de modificació i pròrroga del Conveni amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove.
 • 16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 30/12 de 6 de febrer de 2012 sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona 2012.
 • 17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 32/12 de data 7 de febrer de 2012 sobre sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la subscripció del “Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme, en relació amb l’Oficina Local d’Habitatge situada a la comarca del Maresme, per l’any 2012”.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 39/12 de data 16 de febrer de 2012 sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat “Referent comunitari/a del Maresme 2”.
 • 19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 40/12 de data 16 de febrer de 2012 sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, per a la prestació del servei de Seu electrònica.
 • 20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 41/12 de data 17 de febrer de 2012 sobre l’aprovació del dret de cobrament del cànon de la concessió del Servei comarcal d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord de 2011.
 • 21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 48/12 de data 28 de febrer de 2012 sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Dosrius per a l’assistència tècnica de l’Ajuntament.
 • 22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 52/12 de data 1 de març de 2012 sobre l’aprovació de la quarta Addenda al Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 23.- Aprovació, si s’escau, de la cessió en precari de motoserres i altre utillatge forestal propietat del Consell Comarcal del Maresme a ajuntaments de la comarca.
 • 24.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per al suport tècnic en matèria de medi ambient.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 25.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 9 reguladora del Preu Públic de la Certificació del nivell òptim de qualitat per a les activitats extraescolars, de migdia i de monitoratge de transport escolar.
 • 26.- Aprovació, si s’escau, del Qüestionari d’Avaluació Inicial (QAI) i el procediment de Certificació del Nivell Òptim de Qualitat pels serveis i activitats d’empreses que gestionen menjadors socials.
 • 27.- Aprovació, si s’escau, de les Bases de la XXIXa Mostra Literària del Maresme i del conveni de col·laboració amb els ajuntaments que participin en la XXIXa Mostra Literària del Maresme.
 • 28.- Aprovació, si s’escau, de les Bases de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per la millora de la qualitat dels menjadors escolars per l’any 2012.
 • 29.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana del Consum per la coordinació de les actuacions en matèria de consum, durant l’any 2012.
 • 30.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació entre el CEE Horitzó de Pineda de Mar i els ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al centre corresponent al curs escolar 2012/2013.
 • 31.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’annex 7 del conveni de col·laboració per el finançament del Transport Escolar no obligatori amb l’Ajuntament de Premià de Mar per el curs 2011/2012.
 • 32.- Aprovació, si s’escau, dels Convenis de col·laboració amb les Ajuntaments d’Alella i de Caldes d’Estrac per al suport tècnic en inspeccions sanitàries d’inici i control d’activitats alimentàries.
 • 33.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Tiana en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària.
 • 34.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga i modificació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de delegació de competències en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària.
 • 35.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga i modificació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar de delegació de competències en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària.
 • 36.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga i modificació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar de delegació de competències en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària.
 • 37.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga i modificació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta de delegació de competències en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària.
 • 38.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’escola Bernat de Ruidemeia (Argentona) per l’adhesió al servei educatiu i social de menjador escolar gestionat pel Consell Comarcal del Maresme.
 • 39.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 7/12 de data 9 de gener de 2012 sobre ratificar la signatura del Protocol per a l’abordatge de la violència masclista.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 40.- Aprovació, si s’escau, dels Estatuts de l’Associació Maresme Marítim.
 • 41.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb l’Ajuntament de Premià de Mar referent a la llicència d’ocupació per a desenvolupar el projecte de l’Oficina Tècnica Laboral (OTL).
 • 42.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de Cooperació amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per l’adhesió al servei de l’observatori de Desenvolupament Local del Maresme.
 • 43.- Aprovació, si s’escau, de la moció del grup comarcal Coalició Candidatura d’Unitat Popular sobre la proposta d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència.
 • 44.- Aprovació, si s’escau, de la moció del grup comarcal Coalició Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal en suport al moviment “Diem Prou” que aposta per pagar els impostos a l’Agència Catalana en comptes d’Hisenda.
 • 45.- Informes, precs i preguntes.