Pla de Ciutadania i Immigració del Maresme

PRESENTACIÓ

A través del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració donem suport a tots els municipis de la comarca per poder fer front a l´acollida i integració de la població immigrada, generant una xarxa de recursos i projectes en la gestió de la diversitat entre els diferents municipis. Aquest reforçament, però, no és contradictori amb la tasca dels diferents ajuntaments que gestionen directament plans o accions municipals, sinó que es tracta d´una eina de recolzament en la gestió de les polítiques de ciutadania i immigració.


El fet d´incidir en el concepte de ciutadania el basem en el criteri de residència, incidint en la funció integradora, inclusiva i socialitzadora, tot tenint en el seu horitzó la voluntat de garantir una igualtat d´oportunitats i una equiparació de drets entre tots els ciutadans, a la vegada que també té en compte els reptes que actualment planteja la immigració.


OBJECTIUS DEL PLA
Objectiu general


Contribuir a la plena integració dels col·lectius de persones immigrades a la vida social dels municipis i de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l´exclusió social, la igualtat d´oportunitats, i l´accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.Objectius específics

 •   Fomentar la incorporació i participació de tots els actors (polítics/ques, tècnics/ques, persones immigrades i autòctones) en un procés conjunt, de manera activa i corresponsable.

 • Obrir processos que permetin l´intercanvi i la reflexió sobre les experiències i la realitat, per tal de generar visions i vies d´actuació efectives, compartides i transversals, i no focalitzades tant sols, des de l´àmbit del benestar social.

 • Facilitar la identificació d´eines, recursos i bones pràctiques que s´han de portar a terme per donar resposta a les necessitats i demandes, en relació al fet migratori, dels àmbits de l´educació, la salut, l´habitatge, la vida associativa, etc.

 •  Promoure la formació dels i les professionals dels serveis públics de la comarca en funció de les necessitats expressades i/o detectades.

 •  Promoure el programa integral d´acollida en el territori, a nivell municipal i/o supramunicipal, donant suport i coordinant els diversos municipis que estiguin interessats en promoure’l.


QUÈ FEM?

El Pla l’estructurem en les següents línies d’actuació: • Mantenir els canals de comunicació amb els ajuntaments i facilitar l’acompanyament i assessorament a tècnics i polítics municipals.

 • Configurar, dinamitzar i/o participar en comissions o taules de treball, fomentant el treball en xarxa entre diversos agents que comparteixen espai amb un interès comú.

 • Formar i sensibilitzar als professionals en relació al fet migratori, donant resposta a les necessitats formatives.

 • Millorar la comunicació, la relació i la integració cultural entre persones i grups de cultures diverses, a través del servei de traducció per a persones nouvingudes i del servei de mediació intercultural.

 • Facilitar l’acollida de qualsevol nou ciutadà al seu propi municipi, oferint un tracte en igualtat de condicions i normalitzat d’accés als serveis i potenciant la seva autonomia, a través del servei d’acollida itinerant, donant cobertura al que preveu la llei i el reglament d’acollida.

 • Facilitar suport als ajuntaments en la gestió de les propostes d’informe d’estrangeria.

 • Sensibilitzar a la ciutadania sobre el fet migratori, a través del programa de la diversitat i altres actuacions acordades amb els ajuntaments.

 • Fomentar la convivència intercultural, generant relació entre la ciutadania a través d’interessos comuns i compartits.

 • Capacitar a la població estrangera per facilitar la seva inclusió social.

 • Mantenir els canals de comunicació amb les entitats i facilitar el nostre suport.

 • Observar i analitzar el fet migratori a la comarca, donant a conèixer dades de la població empadronada a través de publicacions.

 • Coordinació amb els altres ens supramunicipals, en benefici del desenvolupament de les accions definides o per generar-ne de noves.


Algunes de les línies d’actuació es poden concretar en altres activitats no previstes, en funció del desenvolupament de cadascuna de les línies d’actuació, i sobretot, com a resultat del procés progressiu de participació i implicació dels diferents agents socials. 


ON ENS PODEU TROBAR?

Pla Territorial de Ciutadania i ImmigracióContacte: Víctor Bassas SeguraCàrrec: Tècnic de polítiques migratòries


Telèfon: 93 741 16 16 (ext. 414)

Fax: 93 757 21 12Correu electrònic: pla.immigracio@ccmaresme.cat