Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Maresme (EAIA)

La funció de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) és atendre i protegir tots els menors de la comarca que són objecte de qualsevol forma de desemparament, ja sigui perquè no hi ha cap adult que pugui atendre les seves necessitats bàsiques o perquè aquests estan impossibilitats per fer-ho i si ho fan suposi un greu perill per al menor.

A més, atén també aquells menors que presenten símptomes de maltractaments físics o psíquics, d’abusos sexuals, d’explotació i altres. Totes les actuacions del servei estan regulades per la Llei de protecció de menors i desemparats aprovada l’any 1991 pel Parlament de Catalunya.

Què fem?

  • Suport i assessorament als professionals de la xarxa d’atenció social.
  • Estudi interdisciplinari de la situació personal, familiar i de l’entorn del menor
  • Proposta de les mesures de protecció.
  • Atenció en la pròpia família: es dóna suport als pares amb la col·laboració dels serveis socials d’atenció primària municipals.
  • Acolliment familiar temporal o indefinit (acolliment simple o preadoptiu), i acolliment en un centre públic de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA).

L’adopció de qualsevol d’aquestes mesures va acompanyada d’un desplegament tècnic que garanteixi al menor la protecció i l’atenció més adequades en el moment actual (serveis socials, sanitaris, educatius, etc), i la previsió d’un futur més enllà dels 18 anys, que és quan els serveis d’infància perden la seva competència per majoria d’edat dels menors.

Qui utilitza el servei?

Els menors en situació d’alt risc i el seu entorn immediat, els professionals dels equips d’atenció social primària dels ajuntaments de la comarca (excepte Mataró) i els  professionals d’altres serveis de la xarxa pública i privada de benestar social.