Sol.licitud de la subvenció de suport a les activitats culturals impulsades en l’àmbit cultural del Maresme 2023

Les sol·licituds s’han de presentar entre l’1 i el 21 de juny de 2023 mitjançant instància genèrica, adreçada al Servei de Cultura, a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Maresme

Per facilitar la gestió, podeu fer servir AQUEST MODEL DE SOL·LICITUD

Les persones que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de la documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,…) podran, abans de finalitzar el termini de presentació per cada convocatòria, dirigir-se al Registre General del Consell Comarcal del Maresme, on rebran assistència.

Documentació a adjuntar

 1. Identificació del beneficiari:
  − Targeta d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF).
  − Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella en la que consti el darrer objecte social.
  − Inscripció registral de l’entitat.
 2. Identificació del representant legal:
  − Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona signant de la sol·licitud.
 3. Domicili del beneficiari, correu electrònic i telèfon mòbil, a efectes d’avís de notificació.
 4. Import de la subvenció que es sol·licita.
 5. Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o bé, autorització expressa al Consell Comarcal del Maresme perquè aquest pugui consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.
 6. Memòria del projecte o activitat a realitzar pel que es demana la subvenció.
 7. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, que inclou la declaració de les subvencions, patrocinis, mecenatges o altres ingressos previstos per a la mateixa finalitat.
 8. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari.
 9. Declaració de no estar subjecte a cap de les prohibicions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 10. Altres documents que el sol·licitant consideri adients per ser tinguts en compte en el corresponent apartat dels criteris de valoració (memòria ampliada i detallada del projecte, pla de comunicació, estudis, revistes, col·laboracions, criteris d’avaluació…). En qualsevol cas, els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin.