Subvencions per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 561564).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 20/2021Data: 10 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 561564).
DOGC : 8406- 10/05/2021
Resolució:
CLT/1365/2021, de 30 d’abril
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:

els municipis i les comarques
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període de l’11 al 27 de maig del 2021
Objecte: promoure la posada en relleu del patrimoni arqueològic i paleontològic català, mitjançant subvencions per a un període biennal a municipis i comarques per a inversions destinades a millorar la visitabilitat de jaciments arqueològics i paleontològics que ja estiguin oberts al públic i que siguin visitables de manera regular.

Despeses subvencionables

Es considera despesa subvencionable la que està directament relacionada amb les actuacions que cal fer als jaciments descrits a la base específica 3.1 per millorar la visita del jaciment arqueològic o paleontològic.

Es pot sol·licitar subvenció per a l’elaboració del projecte d’obres de manera independent a les obres.

Són subvencionables les despeses següents:

a) Les despeses relatives a l’elaboració dels projectes d’obres per millorar la visita dels jaciments.

b) Les despeses corresponents a obres per a la visitabilitat de jaciments, incloent-hi les accions que portin a millorar-ne la visitabilitat, la seguretat i l’accessibilitat, així com les anàlogues a aquestes, sempre que es realitzin en el jaciment i el seu espai immediat (museografia exterior, adequació d’espais, senyalització explicativa i indicativa, recreacions, nous accessos i millora dels existents, tancaments, edificis de serveis i d’acollida, consolidacions, enjardinament, il·luminació, itineraris, zones de recepció de visitants i d’aparcament).

c) Les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques preventives, d’acord amb l’article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que estiguin directament relacionades amb l’execució de les obres de millora de la visita.

En queden excloses les despeses següents:

a) Les despeses derivades d’actuacions no vinculades directament als jaciments i als seus entorns immediats.

b) Les despeses relatives a moviments de terres en relació amb intervencions arqueològiques i paleontològiques.

c) Les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques integrades en un projecte d’investigació o que siguin d’urgència, d’acord amb els articles 6 i 19 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, respectivament.

d) Les despeses generals o indirectes a què fa referència la base general 6.5.

S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15