Subvencions per a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2021 (ref. BDNS 561573).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 21/2021Data: 10 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2021 (ref. BDNS 561573).
DOGC : 8406- 10/05/2021
Resolució:
CLT/1363/2021, de 30 d’abril
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la base específica 2)

Modalitat a) de la base 1.2: els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

Altres modalitats i beneficiaris…
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període de l’11 al 27 de maig del 2021
Objecte: la promoció i difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats de difusió en forma de festivals, cicles i esdeveniments similars, amb l’objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya.

Als efectes d’aquestes bases, s’entenen per festival i cicle projectes dedicats a un o diversos àmbits professionals de la creació artística vinculada a les arts visuals i les arts escèniques que formin una unitat programàtica, portades a terme durant un període de temps determinat en una població o diverses definides prèviament, amb uns objectius clars i definits, i que no formin part de la programació regular de l’espai escènic o l’espai d’arts visuals on es duguin a terme.

El festival o cicle pot tenir activitats dutes a terme en streaming o retransmissions en directe.
La periodicitat dels festivals, dels cicles i de les mostres pot ser anual o bianual amb una durada màxima de quatre mesos.

S’estableixen les tres modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.

b) Suport a l’organització d’activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.

c) Suport a l’organització d’activitats professionals en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses.

Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives següents:

a) Els festivals, cicles i esdeveniments similars de música.
b) Els festivals, cicles i esdeveniments similars d’equipaments d’arts visuals i arts escèniques que tinguin el suport econòmic de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o qualsevol altre ens vinculat al Departament de Cultura a través d’un contracte programa o d’un conveni.
c) Els festivals, cicles i esdeveniments similars de consorcis o organismes dels quals formi part el Departament de Cultura o als quals l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o qualsevol altre ens vinculat al Departament de Cultura doni suport econòmic amb altres fórmules de col·laboració, com ara convenis.
d) Els festivals, cicles i esdeveniments similars que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les activitats.
e) Les activitats incloses en les programacions estables d’arts visuals i arts escèniques promogudes per les corporacions locals.
f) Els festivals, cicles i esdeveniments similars inclosos dins la programació de la festa major del municipi on es duguin a terme.
g) Les activitats vinculades a la indústria cultural.
h) Els festivals, cicles i esdeveniments similars relacionats amb la formació en els àmbits de les arts visuals i les arts escèniques que estiguin promoguts des de l’àmbit acadèmic.
i) En la modalitat c) de la base 1.2, les activitats promogudes per una galeria d’art i totes les que tinguin una finalitat comercial.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15