Subvencions per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l’any 2021 (ref. BDNS 555505)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 17/2021Data: 8 d’abril de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l’any 2021 (ref. BDNS 555505)
DOGC : 8381- 07/04/2021
Resolució:
CLT/913/2021, de 26 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUESModificació
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu modificació BE apartat 1.2)
els municipis de menys de 30.000 habitants i les comarques
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 8 al 26 d’abril de 2021
Objecte: promoure la defensa i conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic català mitjançant subvencions a municipis i comarques per a inversions que constin en un programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic en el seu àmbit territorial.

Despeses subvencionables (vegeu modificació BE apartat 5)

• Es considera despesa subvencionable la que està directament relacionada amb les actuacions que cal fer als jaciments que descriu la base 3.1.c) per a la gestió del patrimoni arqueològic o paleontològic.
• Són subvencionables les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques realitzades en aquests jaciments, sempre que es tracti d’intervencions preventives, d’acord amb l’article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i sempre que es facin l’any natural de concessió de la subvenció.
• Són subvencionables les despeses corresponents a obres per a la visitabilitat dels jaciments i el manteniment d’instal·lacions vinculades al programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic o paleontològic, incloent-hi les accions conduents a millorar la seguretat i l’accessibilitat, així com les anàlogues a aquestes, sempre que es facin en el jaciment i en el seu espai immediat.
• En queden excloses les despeses relatives a moviments de terres i a intervencions arqueològiques o paleontològiques integrades en un projecte de recerca o que siguin d’urgència, d’acord amb els articles 6 i 19 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, respectivament.
• En queden excloses les despeses derivades d’actuacions no vinculades directament als jaciments i els seus entorns immediats.
• No s’aplica la base general 6.5 referent a les despeses generals o indirectes i, per tant, no són subvencionables.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15