Subvencions per afavorir l´autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per l´any 2017

 

OBJECTE


• Subvenció d’un import fix de 9.100€ per a cada jove que es doni d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir uns ingressos mínims a l’autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.


ÀMBIT TEMPORAL DELS AJUTS (Caràcter retroactiu)


• Joves prèviament inscrits a GJ, que es donin d’alta com treballador autònom des de l’1 de setembre de 2016 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de la subvenció (10 d’octubre de 2016).


REQUISITS ESPECÍFICS DELS SOL·LICITANTS


• Inscrit a GJ abans de donar-se d’alta com a treballador autònom.


• Haver iniciat l’activitat econòmica com a persona treballadora autònoma prèviament a la sol·licitud de l’ajut.


• Domicili fiscal a Catalunya.


• No estar contractar per compte d’altre simultàniament a l’alta al RETA.


• No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A que regula l’Ordre EMO/298/2015.


CERTIFICATS ELECTRÒNICS


• Cal disposar de certificat digital vàlid i vigent (per poder presentar la sol·licitud electrònicament).


• Per persones físiques:


o Certificat de signatura avançada idCAT (Consorci d’Administració Oberta de Catalunya).


o Certificat del DNI electrònic.


TERMINI SOL·LICITUD


• Termini del 27 de setembre fins al 10 d’octubre de 2017.


IMPORT DE LES SUBVENCIONS


• Quantia màxima de 9.100,00€ per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al RETA.


• Permanència mínima d’alta al RETA: 8 mesos.


MESOS IMPORT SUBVENCIÓ


Menys 8 0


8 5.850€


9 6.500€


10 7.150€


11 7.800€


12 9.100€


SOL·LICITUDS


• Formulari sol·licitud a Canal Empresa (http://canalempresa.cat)


• S’ha de presentar per via electrònica.


• Cal certificat digital vàlid.


DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LES SOL·LICITUDS


• Certificat acreditatiu d’inscripció al registre telemàtic de la Garantia Juvenil.


• Declaració censal d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques en algun municipi de Catalunya (models 036-037).


• En el cas de professionals col·legiats, document original d’alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent.


• Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat (s’ha d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies). http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/trans_banc_area_sepa.pdf


RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ


• Òrgan competent que dicta la resolució: director/a Serveis Territorials on hagin tramitat la sol·licitud de la subvenció.


• Termini màxim resolució: un mes a comptar de la data en què s’hagi aportat tota la documentació perceptiva.


• Resolució concessió/denegació: mitjans electrònics de manera individual.