Subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes a l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 07/2021Data: 2 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: urbanisme, territori i sostenibilitat
Assumpte: Subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes a l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020 (ref. BDNS 551052).
DOGC: : 8354- 02/03/2021
Resolució:
PRE/544/2021, de 22 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu l’apartat 3 de la convocatòria)
Ajuntaments, diputacions provincials i mancomunitats
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
(vegeu l’apartat 4 de la convocatòria)
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació complementària.
(vegeu la base reguladora 6)

Informació:
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Carrer Aragó, 332, 7a planta
08009 Barcelona
Tel. 93 402 46 00
Termini presentació de sol·licituds:


02/04/2021
Objecte: Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es destinaran als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població de la Comunitat Autònoma de Catalunya pels sinistres causats per la DANA entre els dies 21 i 23 del mes d’octubre de 2019, així com pels danys causats per la borrasca Glòria i per la baixa que la va absorbir, entre els dies 18 i 26 de gener de 2020, relatius a les obres de reparació o restitució d’infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, d’acord amb les condicions previstes en la base reguladora 2 de l’annex de l’Ordre PRE/38/2021, de 15 de febrer.

Despeses i finalitat subvencionables (vegeu la base reguladora 2)

Quantia de la subvenció i compatibilitat
La quantitat màxima d’aquestes subvencions és de fins al 50% del cost de cada una de les obres subvencionades per a cadascuna de les sol·licituds que compleixin els requisits de les bases reguladores.

En el supòsit que les sol·licituds objecte de subvenció excedeixin de les disponibilitats pressupostàries tot aplicant el límit màxim indicat en l’apartat anterior, s’assignarà la subvenció corresponent percentualment fins arribar a esgotar el crèdit habilitat previst en la corresponent convocatòria.

La resta de l’import de les obres hauran de finançar-se mitjançant aportacions dels ens que reben aquesta subvenció, o altres subvencions que rebin del sector públic o privat.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ingressos públics destinats a contribuir a la realització dels mateixos projectes, si bé la suma de tots els ingressos públics o privats, nacionals o internacionals, no podrà superar el cost de l’obra.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15