Subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l’any 2021 (ref. BDNS 585042)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 47/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8514- 01/10/2021
Resolució:
ACC/2913/2021, de 23 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALLIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu la base reguladora 2 i 3)
 
3.1 Per a les actuacions previstes a la base 2.1.1:
3.1.1 Ens locals que tinguin la competència sobre les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció i tinguin el cens d’animals de companyia establert en l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, en el sistema informàtic de gestió única del Registre general d’animals de companyia mitjançant l’aplicació ANICOM.
3.1.2 Les entitats (associacions i fundacions) que estiguin inscrites en el Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals.
3.2 Per a les actuacions previstes a la base 2.1.2:
3.2.1 Els ajuntaments dels municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi.
3.2.2 Els consells comarcals i les entitats locals supramunicipals a qui els ajuntaments indicats a la base 3.2.1 hagin cedit les competències d’inspecció i vigilància previstes a l’article 41 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:

Informació:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS I MEDI NATURAL

Període presentació de sol·licituds:


2 de novembre de 2021
Objecte: fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia, com ara gossos, gats i fures per tal de disminuir-ne l’abandonament i, d’altra banda, donar suport a la contractació de professionals.
 
Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables s’hauran hagut de fer entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos) i es poden pagar fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2021.

Imports unitaris màxims per a cada actuació subvencionable
 Identificació mitjançant microxip: 25 euros
Esterilització gossa: 125 euros
Esterilització gos: 90 euros
Esterilització gata: 80 euros
Esterilització gat: 40 euros
Esterilització fura femella: 80 euros
Esterilització fura mascle: 40 euros
Adquisició de lectors de microxips: 150 euros

Serveis veterinaris externs per a actuacions d’inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatius a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en el terme municipal de municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de serveis veterinaris propis: 1.000 € per municipi de menys de 10.000 habitants com a màxim.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15