Ajuts a la contractació de majors de 45 anys

 

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies va aprovar, a finals del passat mes de juliol, les bases per a la concessió de subvencions encaminades a fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació d’atur més grans de 45 anys.

Per facilitar la seva reinserció laboral, fomentar la igualtat d’oportunitats i no discriminació per raó d’edat, i també per tal de posar en valor les fortaleses dels treballadors i treballadores de més edat, s’ha aprovat una línia d’ajuts a la contractació de les persones més grans de 45 anys en situació d’atur.
La convocatòria es publicarà en breu. Es podran beneficiar d’aquests contractes les persones que compleixin els requisits i les condicions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=726269&language=ca_ES 

Caldrà també que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors. 
Les subvencions es proporcionaran directament a les empreses que realitzin les contractacions. Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens establertes a Catalunya, amb capacitat per subscriure un contracte de treball que no sigui de la modalitat fix discontinu o de pràctiques.

El contracte haurà de tenir un mínim de 6 mesos de durada, amb una jornada igual o superior al 50%, podent arribar a una durada màxima subvencionable de 12 mesos. En el cas de que es tracti d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% podrà ser de fins 18 mesos. La quantia de la subvenció a atorgar és el resultat d’aplicar el salari mínim interprofessional al nombre de mesos de durada prevista del contracte de treball.

Per més informació, es pot consultar el web oficial del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya:

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici