Ajuts al lloguer


1. En què consisteix l´Ajut al Lloguer?
L’objecte de la subvenció és ajudar al pagament de la renda a arrendataris amb dificultats, amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial. És una ajuda pels lloguers prèviament pagats.


2. Qui pot demanar l´ajut i qui no?
{.d} Poden optar a l´ajut:
Les persones físiques titulars d´un contracte de lloguer sempre que la unitat de convivència de les quals tingui uns ingressos NO superiors a 2,5 vegades  
l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) ; i que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

A) Ser majors de 65 anys, titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa. Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 60€.

B) Persones arrendatàries (llogaters) d’habitatges administrats per operadors de parc públic o per entitants sense ànim de lucre, han de dirigir-se a la seu de l´entitat titular o a l´administradora de l´habitatge . Seria el cas dels habitatges de protecció oficial. Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 60€.

C) Ser titulars d’un contracte de lloguer. En la convocatòria especifica “obtingut o supervisat a través de les borses integrades en la Xarxa de Mediació per al Lloguer social o a través d’entitats col·laboradores que signin conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge que es trobin en situació de risc d’exclusió social per motius residencials”. És la tipologia de contracte d´arrendament més habitual amb el que ens trobarem. Són aquells que s´hagin formalitzat a través de d´alguna entitat privada o inmobiliaria. Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 90€.

D) Ser joves de fins a 35 anys d’edat inclosos, amb ingressos anuals mínims de 5.500 euros, que hagin signat un contracte de lloguer . Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 90€.

E) Altres llogaters no previstos en els apartats precedents.


-No poden optar a l´ajut:
Les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

A) Contractes signats entre persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts del titular del contracte com de la seva parella).

B) Persones que disposin d´un habitatge en propietat en el mateix municipi, sempre que no quedi degudament justificat el motiu pel qual no s´ocupa.

C) Persones que han demanat les ajudes al lloguer de l´Estat, la Renda Bàsica d´Emancipació (RBE), independentment de que se li hagi concedit o no l´ajut.
d) Les persones que han estat beneficiàries de l´Ajut personalitzat a l´Allotjament, només tindran dret a que se´ls hi concedeixi l´Ajut al Lloguer durant aquells mesos que no han rebut l´Ajut Personalitzat.

D) Els rebuts mensuals de lloguer no pagats.

E) Persones amb contractes de lloguer de temporada, es consideren de temporada aquells contractes on s´especifica que són “CONTRACTES PER TEMPORADA” independentment dels període que hagin llogat l´habitatge. Però si en alguna clàusula del contracte consta que l´habitatge es destina a vivenda habitual pot demanar l´Ajut al Lloguer. {.D}


-{N}3.Sol·licitants de l´Ajut al Lloguer:{N}

Enguany es diferencien en 3 grups, segons els quals hauran de fer una sol·licitud o una altra:
{.D} {H}3.1. ANTICS PERCEPTORS SENSE CANVIS{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=5121– 
Article anterior74 empreses de la destinació Costa de Barcelona-Maresme rebran el distintiu de qualitat SICTED
Article següentAntics preceptors d’ajuts de lloguer, sense canvis