Ajuts per l’autoocupació en el marc del programa Garantia Juvenil

 

A través del programa Garantia Juvenil, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, promourà Ajuts per a l’autoocupació dels joves, amb l’objectiu de donar-los una oportunitat per iniciar projectes professionals que els permetin desenvolupar les seves capacitats i iniciar-se en la vida laboral.

Els Ajuts per a l’autoocupació estan pensats per oferir una experiència d’emprenedoria i facilitar l’ocupació com a treballadors autònoms als joves d’entre 16 i 29 anys inscrits al programa Garantia Juvenil.
Els imports de les subvencions varien segons els mesos d’alta ininterrompuda del jove al règim especial que li correspongui o a la mutualitat del seu col·legi professional, i poden anar dels 6.364€ per 8 mesos de permanència, als 9.900€ per 12 mesos.
Aquests ajuts són compatibles amb altres recursos com ara la capitalització de la prestació d’atur i les bonificacions i reduccions de quotes de la Seguretat Social; però és imprescindible que els interessats estiguin donats d’alta i hagin iniciat l’activitat com a treballadors autònoms abans de presentar la sol·licitud d’ajut.
El termini d’inscripcions finalitza el 15 d’octubre d’aquest any, i la concessió dels ajuts es tramitarà i resoldrà per estricte ordre de presentació al registre.
Els beneficiaris rebran una bestreta del 80% en el moment de l’atorgament i el 20% restant els serà abonat un cop verificat el compliment del requisit d’estar donat d’alta durant el període necessari al règim corresponent. 
Es pot accedir al formulari de sol·licitud d’Ajuts per a l’autoocupació al web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya: 

          Sol·licitud de subvenció autoocupacio GJ (Canalempresa)       

Amb l’objectiu de facilitar la tramitació, el CCM ofereix acompanyament. Per demanar hora, cal que els interessats es posin en contacte amb el Servei a través d’aquest mail:

emprenedoria@ccmaresme.cat