El DPTOP i el Consell Comarcal signen un document de bases per a la millora de la mobilitat al Maresme

  


El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i el president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo, han signat el document de bases que recull un conjunt de propostes per a la millora de la mobilitat integral de la comarca. Aquest acord amb el Consell Comarcal permet, entre d’altres actuacions, inciar el procés de tramitació de la Ronda del Baix Maresme com alternativa de l´actual N-II.


El document de bases per a la millora de la mobilitat a la comarca signat inclou un conjunt de mesures que giren al voltant de les millores en les infraestructures i serveis de transport públic, la reforma de la xarxa viària i l´aplicació d´una nova política de peatges com a element regulador de la mobilitat. El document respon a un pacte consensuat, tant a nivell local com a nivell nacional, que inclou actuacions que ja es duran a terme aquest any, així com previsions a més llarg termini, necessàries per a respondre a les necessitats de mobilitat actuals i de futur a la comarca. El Maresme té una població d´uns 420.000 habitants i està integrada per 30 municipis. La seva morfologia, que la divideix en dues parts, el vessant oriental de la Serralada Litoral i la plana davant el litoral, ha marcat el seu desenvolupament urbanístic i econòmic i el seu sistema d´infraestructures. En els últims anys, els canvis en la mobilitat de la ciutadania han comportat un increment dels desplaçaments i una major complexitat en la gestió de la mobilitat. El document de bases pretén donar resposta a aquest repte amb polítiques globals que, afavorint el transport públic, també abastin les necessitats de desplaçaments en vehicle privat. En aquest sentit, aquest document s´emmarca en els recents traspassos a la Generalitat per part de l´Estat de la gestió de Rodalies i de l´N-II al seu pas pel Maresme, dues peces clau en la mobilitat i configuració d´aquesta comarca. XARXA VIÀRIA Actualment, la mobilitat viària al Maresme es canalitza bàsicament per l´autopista C-32 i l´N-II, que recullen tant el trànsit de llarg recorregut com el trànsit local i comarcal, amb una mitjana que supera, respectivament, els 100.000 i els 40.000 vehicles diaris en alguns punts. Aquesta situació requereix la formació d´un nou sistema viari que permeti una especialització funcional de la xarxa de carreteres de la comarca i en millori el nivell de servei i la seguretat. El document que avui s’ha signat té com atecedent el passat 29 de desembre de 2009, quan el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i el ministre de Foment, José Blanco, van signar a Madrid el conveni de col·laboració per al traspàs de l´N-II al seu pas pel Maresme i la construcció d´una vialitat alternativa per a la millora de la mobilitat en aquesta comarca. Així, el document establia que l´Estat cediria a la Generalitat un tram de 50 quilòmetres de l´N-II, entre Montgat i Tordera, i aportaria 400 milions d´euros per al desenvolupament d´aquesta via, dels quals ja ha fet una primera aportació de 97,4 MEUR. Així, el document presentat inclou com a principals actuacions a la xarxa viària del Maresme la construcció de la nova Ronda del Maresme, que absorbeixi gran part del trànsit de curt i mitjà recorregut que ara circula per l´N-II i la transformació d´aquesta última en una via més urbana i integrada, que reculli exclusivament el trànsit més local. En paral·lel, es proposa el reforçament de l´autopista C-32, amb actuacions de millora del nivell de servei i accessibilitat. Pel que fa a la Ronda del Maresme, es preveu que enguany ja comencin les obres de la Ronda de Mataró i està en redacció l´estudi del tram corresponent al Baix Maresme. Així mateix, aquest any s´iniciaran les obres de la variant d´Arenys de Mar. Nova Ronda del Maresme: Aquesta nova ronda s´estructura com un dels principals elements del sistema viari que servirà d´alternativa a l´N-II. En aquesta infraestructura, ara s´impulsen dos trams: {.D}Ronda de Mataró: Durant aquest any es licitaran i s´iniciaran les obres de millora de l´accessibilitat de la C-32 a Mataró (Ronda de Mataró), que comportaran una inversió de 110 MEUR. Els treballs consistiran en la formació de calçades laterals de la C-32 a la variant de Mataró. L´actuació es licitarà en dues fases, la primera durant aquesta primavera, per un valor de 77 MEUR.
Ronda del Baix Maresme (Montgat-Mataró): El DPTOP té en redacció l´estudi informatiu que analitza diferents alternatives per a la construcció d´una ronda al Baix Maresme, el traçat de la qual es consensuarà amb les administracions locals. La nova ronda permetrà absorbir una gran part del trànsit comarcal que ara circula per l´N-II, connectar directament amb les carreteres locals, tot obrint nous accessos al territori, i facilitar l´accessibilitat a l´autopista C-32. La ronda es configurarà com una carretera de quatre carrils, dos per sentit, amb enllaços a nivell, que aprofitarà el corredor de la C-32. {.D}
Altres millores viàries {.d}Variant d´Arenys de Mar: Aquesta actuació consisteix en la construcció d´un vial, d´un quilòmetre de longitud, que connectarà l´N-II i la C-32, passant per la zona del polígon de Vall de Gata-Draper, a Arenys de Mar. A més de millorar la connexió entre l´N-II i la C-32, aquesta via farà les funcions de variant, ja que permetrà evitar el pas per l´interior del nucli per la travessera de la B-511. Les obres, que es licitaran durant la primavera, començaran aquest any i comptaran amb una inversió prevista de 4,6 MEUR.
Xarxa local: Paral·lelament a la nova Ronda del Maresme, s´estudiaran també les actuacions necessàries per tal de millorar el nivell de servei de la xarxa local i la seva accessibilitat, per exemple, en poblacions com Cabrils, Teià, Premià de Mar, Premià de Dalt o Llavaneres.
Transformació de l´actual N-II en via urbana: Els treballs per a la millora de la xarxa viària al Maresme es complementaran amb la transformació de l´actual N-II, traspassada recentment a la Generalitat, en una via urbana, integrada, que permeti compatiblitzar l´ús de la via per part de vianants i vehicles. Les actuacions per a dur a terme aquesta transformació, que s´acordaran conjuntament amb els municipis, es compatibilitzaran amb la resta d´intervencions, tant viàries com de transport públic, que contribuiran a alliberar l´N-II de l´actual trànsit.
Millores a la C-32: En el marc d´aquest model viari, el document manté l´actual C-32 com a principal via per a respondre als elevats fluxos de vehicles de mitja i llarga distància. En aquest sentit, el document planteja que s´estudiïn les adaptacions necessàries per a modernitzar la infraestructura, millorar-ne la qualitat, nivell de servei i accessibilitat, alhora que proposa un nou model del sistema de peatge.{.d} {N}NOVA POLÍTICA DE PEATGES{N} En aquest sentit, el document presentat avui proposa la reformulació del sistema de peatge a la C-32 amb l´objectiu de transformar-lo en un element regulador de la mobilitat. Així, aquest any es començarà a aplicar un nou model tarifari, com a programa pilot de la nova política de peatges en què està treballant el Grup d´Autopistes, amb bonificacions als peatges troncal i lateral de Vilassar de Dalt per als desplaçaments de mobilitat obligada amb origen o destinació a la comarca, els vehicles menys contaminants i els d´alta ocupació. Aquest programa s´iniciarà durant el segon semestre d´aquest any, amb bonificacions, acumulatives, de fins al 65% en els dies feiners per als vehicles lleugers: 20% per als vehicles ecològics, 20% per als vehicles amb ocupació alta i 25% per als usuaris que facin més de 16 viatges al mes. La quantia dels descomptes s´anirà incrementant en funció del desenvolupament i execució de les obres de la Ronda del Baix Maresme, fins arribar en alguns casos al 100%. Finalment, el document també preveu altres bonificacions específiques per als moviments intracomarcals i per a l´Alt Maresme. {N}TRANSPORT PÚBLIC{N} El document signat entre la Conselleria i el Consell Comarcal del Maresme posa especial èmfasi en la potenciació del transport públic, amb actuacions com la millora de la capacitat de la línia R1, la construcció de noves infraestructures ferroviàries, la formació de plataformes reservades per al transport públic per carretera i la implantació de nous serveis de transport públic col·lectiu. En aquest sentit, pren com a base plans aprovats o en tramitació per part del DPTOP com el Pla d´Infraestructures del Transport Terrestre, Pla Director d´Infraestructures, el Pla de Transports de Viatgers o el Pla Territorial Metropolità. Així mateix, aquest document s´emmarca en el Pacte Nacional per les Infraestructures. Xarxa ferroviària La principal estructura ferroviària al Maresme correspon a la línia R1 de Rodalies de Catalunya, Molins de Rei – Maçanet de la Selva, que compta al seu pas per la comarca amb 18 estacions. Actualment, aquesta línia registra 50.000 viatgers diaris en el conjunt del Maresme i presenta una marcada saturació, especialment en hores punta a l´accés a l´àrea de Barcelona. El document signat avui recull, pel que fa a la millora a la xarxa ferroviària, un seguit d´actuacions, en el marc del Pla de Rodalies, entre les quals ja estan en marxa aquelles adreçades a incrementar la capacitat de l´R1. D´altra banda, cal remarcar la futura
Orbital Ferroviària i el desplaçament de la via del tren cap a l´interior, en fase de tramitació urbanística. {.d}Millora de la capacitat a la línia R1 de Rodalies. Actualment, ja estan en marxa per part d´Adif actuacions de millora a les 18 estacions de l´R1 al Maresme. Així, d´una banda, es duran a terme obres per a remodelar estacions i millorar l´accessibilitat a les instal·lacions i als trens a les persones amb la mobilitat reduïda. També hi ha previst a les estacions d´Ocata, Mataró, Sant Adrià de Besòs, Cabrera de Mar-Vilassar, Premià de Mar i Tordera, el perllongament d´andanes per a la implantació de nous trens de més capacitat. D´altra banda, s´estudiaran actuacions com la construcció d´apartadors, entre Mataró i Barcelona, per tal d´implementar trens semidirectes i escurçar el temps de trajecte.

Orbital Ferroviària (tram Mataró-Granollers).
El tram Granollers – Mataró de la futura
Orbital Ferroviària tindrà una longitud de 37 quilòmetres, tot de nova construcció i la major part en túnel. Inclourà cinc estacions al Maresme: 1 a Argentona i 4 a Mataró, i una variant ferroviària a Mataró que connectarà amb l´R1. La nova línia dotarà la comarca de noves connexions, sense passar per Barcelona, millorarà els desplaçaments interns al Maresme en transport públic i reforçarà també l´R1. El DPTOP aprovarà definitivament en els pròxims dies el pla director urbanístic d´aquesta línia, que s´inclourà com a prioritària en la revisió del PDI i en el Pla de Rodalies.
Desplaçament de la via de rodalies per l´interior del Baix Maresme: Es preveu que aquesta primavera s´aprovi definitivament el Pla Territorial Metropolità, que per primer cop dibuixa una proposta concreta de traçat i d´ubicació d´estacions. Aquest pla territorial és el primer pas per a fer realitat aquesta reivindicació històrica, una actuació que permetrà transformar la mobilitat a la comarca i integrar a nivell urbà la línia de la costa.
Altres actuacions: El document de bases recull que s´estudiaran altres actuacions com els desdoblaments en la línia Arenys de Mar – Blanes, la millora de les connexions ferroviàries amb les comarques gironines, les variants ferroviàries a Badalona i Mataró; i la construcció d´un abaixador a Premià de Mar.{.d}
Xarxa d´autobusos El document planteja per a la xarxa d´autobusos un conjunt d´actuacions encaminades principalment a ampliar les connexions per mitjà de noves línies, reduir temps de trajectes i millorar la qualitat dels serveis. {.d}Millores en les connexions amb Barcelona i Girona. Es preveuen connexions directes amb Barcelona als municipis del Baix Maresme que no disposen d´estació de tren. Així mateix, s´elaborarà un pla de millora de les connexions amb Barcelona i Girona des de l´Alt Maresme.
Serveis exprés entre Alella – Teià – Masnou i Barcelona; serveis directes entre aquestes dues poblacions amb una freqüència mínima de 2 expedicions en hora punta i sentit.
Serveis de vertebració entre Tordera i Blanes, amb una freqüència mínima d´un autobús cada hora per sentit.
Construcció d´un carril bus a la C-31, entre Montgat i Barcelona. El DPTOP està redactant el projecte constructiu d´un carril bus d´entrada a Barcelona a la C-31, des de Montgat. Aquesta actuació té com a objectiu reduir el temps de trajecte i millorar la competitivitat del transport públic en aquest corredor.{.d}

Signatura del document: Propostes per a la mobilitat del Maresme


El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Joaquim Nadal i el President del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo signaran el dimarts 13 d’abril el document: “Propostes per a la Mobilitat del Maresme”. El document, aprovat pel Consell Comarcal el passat 16 de març, estableix les actuacions de millora, a curt i mig termini, de les infraestructures de mobilitat i del transport públic al Maresme i la nova política de peatges que s’implantarà aquest any a la comarca.


L’acte de signatura del document, al qual s’ha convidat a tots els alcaldes del Maresme, es farà a la Sala de Plens del Consell Comarcal (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró. Entrada per Avinguda Maresme, cantonada amb Avinguda Jaume Recoder).

Data: 2010-04-13

Lloc: Consell Comarcal del Maresme

Es començaran a aplicar millores a la mobilitat del Maresme el segon semestre de 2010

  

{J}El Ple del Consell Comarcal del Maresme ha aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC, CiU i ERC), amb l’abstenció del PP i amb el vot en contra d’ICV el document
Propostes per a la Mobilitat del Maresme
que recull les actuacions en mobilitat que es faran al Maresme a curt, a mig i a llarg termini.


El document ha estat treballat conjuntament per la Comissió Especial de Mobilitat creada al Consell Comarcal del Maresme el 2008 i pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El document fa unes reflexions globals sobre les infraestructures i els serveis viaris i ferroviaris de la comarca; proposa actuacions concretes de millora de les infraestructures de mobilitat i del transport públic del Maresme i especifica que abans del 30 de setembre d’aquest any s’aprovarà un calendari d’execució i es determinaran les previsions financeres tot concretant ja les actuacions per l’any 2010. Una de les actuacions que ja té data en el document és el de l’aplicació de bonificacions en els peatges . Es proposa un nou model de política de peatges, específic per a la C-32 al seu pas pel Maresme , que va estretament lligat al procés de definició i execució de les alternatives de l’actual N-II. El compromís és començar a aplicar un sistema de bonificació per als ciutadans del Maresme a partir del segon semestre de 2010 seguint el següent model: Peatge troncal i lateral de Vilassar de Dalt: Bonificació acumulativa en els dies feiners que serà del 20% per als vehicles ecològics, del 20% per als vehicles amb ocupació alta (3 o més ocupants) i del 25% per aquells usuaris que realitzin més de 16 viatges al mes de dilluns a divendres. Aquestes bonificacions es poden anar acumulant de manera que els vehicles que compleixin tots els requisits arribarien a obtenir un descompte del 65% de l’import del peatge.
Peatge troncal de Santa Susanna: En el moment que entri en servei el tram Palafolls-Tordera de la C-32 s’articularà un descompte singular en la barrera troncal de Santa Susanna per als usuaris amb origen o destí Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera, i que accedeixin per l’anllaç 130 (Malgrat de Mar – Palafolls – Tordera). Consistirà en no aplicar a aquests usuaris, de manera temporal, l’increment del 30% previst en la concessió per al moment de l’entrada en servei del tram Palafolls-Tordera de la C-32. Aquests criteris es modificaran en el moment que s’aprovi definitivament l’estudi informatiu de la Ronda del Baix Maresme amb bonificacions acumultatives que podran arribar fins al 85% en les barreres troncal i laterals de Vilassar de Dalt. I es tronarà a modificar en el moment que s’iniciïn les obres per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Ronda del Baix Maresme i fins al seu acabament, de manera que s’augmentarà la bonificació que podrà arribar al 100% tant en els peatges troncals i laterals de Vilassar de Dalt com en els transits interns del Maresme.
Podeu consultar el total de propostes de millora de la mobilitat al Maresme, clicant sobre la imatge:
 

Clic aquí per a pdf

El Consell Comarcal del Maresme explicarà en roda de premsa l’acord polític en matèria de mobilitat


Els treballs polítics impulsats pel Consell Comarcal per definir el model de present i de futur de la mobilitat al Maresme han entrat a la seva fase final. Avui es donaran a conèixer al Consell d’Alcaldes i es presentaran en roda de premsa en acabar el Ple (aproximadament a les 20.00h).


La roda de premsa es farà a la Sala Vicenç Ferrer (edifici Consell Comarcal).

Data: 2010-03-16

Lloc: Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada, 1 de Mataró. Entrada per Avda Maresme cantonada amb Avda Jaume Recoder)

Els maresmencs tindran bonificacions en els peatges de la C-32 l’any 2010


Encara s’ha de negociar de quina manera es durà a terme, però el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manuel Nadal, ha recollit la demanda feta per la comissió de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme i a partir de 2010 els maresmencs tindran bonificacions en els peatges de la C-32 al seu pas per la comarca.


Aquest és un dels compromisos que Manuel Nadal ha adquirit amb la comissió de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme amb la qual s’estan treballant

La comissió de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme està formada per Josep Jo (president del Consell Comarcal del Maresme), Joan Antoni Baron (alcalde de Mataró i representant del PSC), Joan Baliarda (alcalde de Premià de Dalt i representat de CiU), Andreu Francisco(alcalde d’Alella i representant d’ERC), José Manuel López (conseller comarcal i representant del PP) i Ildefonso Barreras (regidor de Premià de Mar i representant d’ICV.

Roda de premsa de la comissió de mobilitat del Consell Comarcal del Maresme


La comissió de mobilitat del Consell Comarcal del Maresme, formada per un representant de cadascun dels partits amb representació comarcal (PSC, CiU, ERC,ICV i PP) oferirà una roda de premsa per presentar el posicionament de les forces polítiques del Maresme i fer una valoració de la reunió mantinguda amb el secretari de mobilitat de la Generalitat, Manuel Nadal. La comissió de mobilitat està formada pel president del CCM, Josep Jo; l’alcalde de Mataró Joan Antoni Ba´ron (PSC), l’alcalde de Premià de Dalt Joan Baliarda (CiU); l’alcalde d’Alella Andreu Francisco (ERC), el portaveu del grup comarcal del PP Joan Manuel López i el regidor Ildefonso Barreras (ICV) La roda de premsa es farà es farà a la seu del Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada, 1 de Mataró) a l’entorn de les 19.15h.

Data: 2009-02-24

Josep Jo demana que quan s’aprovi una partida pressupostària per al rescat dels peatges es prioritzi el de la C-32

El president del CCM envia una carta al conseller Nadal i a ACESA

 


El president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo, ha demanat al conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Joaquim Nadal, que prioritzi el rescat del peatge de la C-32 en el moment que es disposi d’un fons econòmic per tirar endavant aquestes actuacions.


En la carta enviada al conseller Nadal, Josep Jo recorda que la supressió del peatge de la C-32 ha estat una reivindicació històrica del Maresme i unànim de totes les forces polítiques amb presència en el Consell Comarcal. En aquest sentit, demana que si finalment els pressupostos generals de l’Estat inclouen una partida destinada a rescatar peatges de les autopistes catalanes es prioritzi el rescat del de la C-32. Josep Jo reconeix que les actuacions en els peatges ha d’estar emmarcada en un debat d’àmbit nacional, però també constata que ja fa anys que els maresmencs i maresmenques han de pagar per circular per aquesta via i remetent-se al document “Posicionament del Consell Comarcal del Maresme sobre la mobilitat i les infrastructures a la comarca del Maresme” demana a la Generalitat que s’estableixi la gratuïtat pels ciutadans dels municipis del Maresme que tenen mobilitat obligada. A banda d’això, Josep Jo també sol·licita al conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat que faci les gestions necessàries amb ACESA -empressa concessionària de la C-32- perquè en aquells moments en què es produeixin situacions que impedeixin circular a la velocitat permesa per la C-32 o per l’A-2 (obres, situacions excepcionals d’aiguats o de força major) s’aixequin les barreres dels peatges. peticions a ACESA Aquesta mateixa petició també s’ha enviat directament a ACESA. Josep Jo ha enviat una carta a la concessionària enn la qual li expressa el sentiment unànim de totes les forces polítiques comarcals (PSC, CiU, ERC, PP i ICV) en el sentit que, com a mínim, s’hauria de garantir la gratuïtat de l’autopista en aquelles situacions extraordinàries en què els conductors no poden circular a la velocitat permesa.

L’1 de juny s’implantaran les primeres mesures de pacificació de la N-II al seu pas pel Baix Maresme

Alcaldes del Baix Maresme es reuneixen amb el Servei català de trànsit i amb la demarcació de carreteres de l’Estat

A partir de l’1 de juny, la circulació per la carretera Nacional II, entre Cabrera de Mar i Montgat, serà més lenta. La velocitat s’establirà en 50 km/h per als trams urbans i en 80 km/h per als interurbans. Aquesta és la primera decisió que s’ha pres des del Servei Català de trànsit i des de la Demarcació de Carreteres de l’Estat per pacificar aquesta via de comunicació i per intentar reduir l’alt índex de sinistralitat.
El director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya, i els representants de la Demarcació de Carreteres de l’Estat han comunicat als alcaldes del Baix Maresme i al Consell Comarcal que en pocs dies es veuran operaris refent el ferm asfaltic i modificant la senyalització horitzontal del tram de N-II comprés entre Cabrera de Mar i Montgat. Una operació que anirà acompanyada del canvi de la senyalització vertical informant dels nous límits de velocitat i de la col·locació de radars per controlar les infraccions. Aquestes mesures aniran seguides de la construcció de 8 rotondes. Les obres de la primera (a Premià de Mar) ja han començat, la segona (a la confluència amb la carretera d’Alella) es licitarà el mes de maig i abans de finalitzar el 2007 es redactaran els projectes de les 6 restants. Es calcula que a finals de 2008 ja podrien estar totes construides. Segons els estudis fets per trànsit, la implantació d’aquestes mesures provocarà que el temps per recòrrer el tram Montgat-Cabrera de Mar s’incrementi entre 5 i 8 minuts. Tot i això, el sistema de rotondes farà que els vehicles passin menys estona en parada. El president del Consell Comarcal del Maresme i alcalde de Vilassar de Mar, Pere Almera, i el president de la Comissió de Mobilitat del CCM i alcalde de Cabrera de Mar, Carles Rocabert, han valorat positivament que es comenci a actuar sobre la N-II amb mesures que millorin la seguretat d’aquesta via i que hi hagi un calendari concret d’actuacions. Entre el 2002 i el 2005 van perdre la vida 11 persones a la N-II, entre Montgat i Cabrera de Mar, i 76 més van resultat ferides de pronòstic greu. En total s’hi van produir 72 accidents, un 42% dels quals van ser col·lisions frontals, fronto-laterals i envestides laterals. També és important el nombre d’atropellaments a vianants: 11 (el 15% del total).

Joan Rangel assegura que abans de final d’any el Ministeri de Foment presentarà una proposta de pacificació de l’actual N-II al seu pas pel Baix Maresme

 


El delegat del govern a Catalunya, Joan Rangel, ha expressat a la Comissió de Mobilitat del CCM i al president d’aquesta administració la voluntat del Ministeri de Foment d’arribar a propostes consensuades entre totes les administracions per solucionar els problemes de mobilitat que pateix la comarca del Maresme. Rangel ha coincidit amb la delegació maresmenca en la necessitat que les noves infrastructures viàries tinguin el mínim impacte territorial i mediambiental.


La Comissió de Mobilitat del CCM, en la qual hi ha representats tots els partits polítics comarcals (CiU, PSC, ERC, PP i ICV) va tornar a transmetre al delegat del govern, Joan Rangel, la necessitat de comptar amb el territori en tots aquells projectes que li afectin. Una visió que Rangel va compartir. El delegat del govern també va informar que el Ministeri estava treballant en l’estudi de la futura variant de la N-II que podria estar enllestit abans de finals d’any per tal de poder començar a redactar el projecte el 2007. En aquest punt, la Comissió de Mobilitat va comunicar a Rangel, igual que havia fet anteriorment amb el Secretari de Mobilitat de la Generalitat Manel Nadal, que el CCM posarà a disposició del Ministeri i de la Generalitat l’estudi que ha encarregat a Barcelona Regional sobre el possible traçat que hauria de tenir la variant de la N-II. Rangel també va comunicar a la delegació maresmenca que el Ministeri està estudiant diferents fórmules per millorar la circulació i pacificar l’actual N-II al seu pas pel Maresme Sud. El Ministeri compta en poder presentar aquestes propostes abans de finals del 2006. La delegació maresmenca ha estat formada per Pere Almera, president del CCM; Antoni Soy, vicepresident 1r i responsable de Mobilitat del CCM; Llorenç Artigas, vicepresident 2n, Monterrat Candini, representant de CiU, Enric Folch, representant del PSC i José Manuel López, representant del PP.

El Secretari General de Mobilitat, Manel Nadal, es compromet a donar caràcter d’obra prioritària a la variant de la N-II

 


El Secretari General de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, s’ha compromès a donar caràcter “d’obra prioritària” a la futura variant de la Nacional II. Nadal ha rebut avui a una delegació del Consell Comarcal del Maresme que li ha fet arribar els problemes i les mancances del Maresme en matèria de mobilitat i infrastructures, així com la necessitat que totes les administracions treballin plegades per tal d´avançar, d’una manera coordinada i consensuada, en els projectes de futur.


La delegació maresmenca que s’ha entrevistat aquest matí amb el Secretari General de Mobilitat, Manel Nadal, i amb el Director General de Carreteres, Jordi Follía, ha sortit força satisfeta de la reunió tota vegada que, segons ha explicat el responsable de Mobilitat del CCM, Antoni Soy, “la trobada ha servit per acostar posicionaments i arribar a principis d´acord sobre temes que hi ha sobre la taula, com ara la futura variant de la N-II”. En aquest sentit, el Secretari General de Mobilitat s’ha mostrat predisposat a acceptar la petició del CCM de què el Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya consideri com a “prioritari” el trasllat de la N-II cap a l’interior. Aquesta va ser una de les  
al·legacions presentades pel Consell Comarcal al PITC . Pel que fa al traçat que hauria de tenir aquesta futura via, Manel Nadal ha valorat positivament  
la iniciativa del CCM d’encarregar la redacció d’un estudi que proposi el recorregut que hauria de tenir la futura variant . La delegació maresmenca també ha expressat la necessitat de trobar alternatives al peatge, almenys per als residents a la comarca. El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat per unanimitat diverses mocions al respecte. La darrera el 18 de gener de 2006. La delegació maresmenca ha estat formada per Pere Almera, president del CCM; Antoni Soy, vicepresident 1r i responsable de Mobilitat del CCM; Llorenç Artigas, vicepresident 2n, Monterrat Candini, representant de CiU a la Comissió de Mobilitat del CCM i Jordi Fuster, tècnic de Barcelona Regional.