Condicions d’acceptació de la notificació electrònica dels actes associats a un procediment

Condicions d’acceptació de la notificació electrònica dels actes associats a un procediment

Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del servei de notificacions electròniques.


Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la bústia o telèfon indicats  a l’apartat de dades del representant de l’empresa.


Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada. Des del moment en que s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.


En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que en omplir aquesta sol·licitud les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del Consell Comarcal del Maresme, amb la finalitat prestar-vos els serveis sol·licitats. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a registre@ccmaresme.cat o bé mitjançant un escrit dirigit al Consell Comarcal del Maresme a Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró