Contractes per subgrups sectorials a l’Alt Maresme

 

Com avançàvem en l´inici d´aquest capítol, el pes de les activitats turístiques en aquest àmbit de la comarca del Maresme és molt elevat cosa que queda, un cop més, corroborada en la taula 8.1 i el seu gràfic annex.


El subgrup de l’Hostaleria i Turisme va concentrar el 36,43% de les noves contractacions generades l’any 2016 amb una xifra absoluta de 12.350 contractes. Un pes certament molt elevat. De fet, el segon subsector amb més contractes en va acumular el 12,72% amb 4.311 contractes, el del Comerç. Aquests dos subsectors conjuntament amb els de l’Edició, cultura i lleure (12,69%) i el de la Salut (12,10%) van acumular pràcticament el 75% dels contractes generats en aquest àmbit territorial.


En cap subsector no es va arribar al llindar del 50% de la contractació indefinida. Els que més s’hi van acostar foren el de l’Automoció, amb un pes del 39,9% i el de Tèxtil-Confecció amb un del 36%. Tota la resta van presentar valor per sota del 30%.


El subsectors en què el pes de la contractació indefinida fou menor van ser –de menys a més valor- l’Administració pública (0,8%), la Salut (1,6%) i la Logística (6,9%).


 
TAULA: