Convocatòria de la línia de suport “L1. Centres Residencials i d’Atenció Diürna – Next Diba” i activació del recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015057)

Núm: 45/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next DIBA
Assumpte: Convocatòria de la línia de suport “L1. Centres Residencials i d’Atenció Diürna – Next Diba” i activació del recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015057)
BOPB: 21/06/2022. Ref. CVE 202210095667
Anunci: Aprovació convocatòria recurs tècnic DIBA de la línia de suport L1

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBA

CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – PENDENT PUBLICACIÓ
BASES CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – DOGC 8668-16/05/2022
Modificació Bases
 
INFO- CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
 

Entitats beneficiàries:

Ajuntaments
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 

INFOGRAFIA RECURSOS
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS
 
Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
 
e-mail: ds.cooperacio@diba.catTermini sol·licitud Recurs tècnic:
 
3 setmanes abans termini convocatòria Ministeri.
 
Convocatòria Ministeri pendent publicar.
 
La Diputació ha avançat la convocatòria Next-DIBA, recurs tècnic que gestiona la subvenció, en temps, pels ajuntaments que així els interessi participar a la convocatòria.

Objecte: Recurs tècnic Línia 1. Inversió per a nous centres residencials i d’atenció diürna i remodelació de centres existents
 

Vegeu Línia 1 – pàg. 26 a la 30 – bases convocatòria Next-Generation
Bases Next Generation
Objecte: Finançar inversions en centres residencials i diürns destinats a la cura de llarga durada de persones grans, persones amb discapacitat i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, d’addiccions o provocada pel virus VIH. També inclou inversions en equipaments per a la protecció de persones sense llar o amb necessitats d’allotjament temporal.
Les actuacions s’hauran de dur a terme d’acord amb el II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024, així com amb les recomanacions que recull el document Promoció de l’autonomia i de l’atenció a les persones amb suport de llarga durada a l’entorn comunitari a Catalunya.

Despeses subvencionables
1.- Les relacionades amb inversions d’obres:
a) Les obres de primer establiment, és a dir, les que donen lloc a la creació d’un bé immoble, sempre que es dediquin a l’activitat objecte de la subvenció un mínim de 10 anys.
b) Les obres de reforma, és a dir, les que suposen una ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble ja existent.
c) Les obres de gran reparació, és a dir, les que tenen per objectiu esmenar un dany produït en un bé immoble per causes fortuïtes o accidentals que afectin fonamentalment l’estructura resistent.
En aquest cas, s’inclouen les despeses següents:
– Obres de construcció de nous equipaments residencials en diferents modalitats i per a col·lectius diversos.
– Assistències tècniques tant en la redacció i la supervisió de projectes com en l’execució i la finalització de les obres (coordinació de seguretat i salut, direcció d’execució, oficines tècniques de seguiment i avaluació, etc.).
– Obres d’ampliació i de reformes de centres residencials existents.
– Obres de millora de l’accessibilitat.
– Intervencions per a millores energètiques.
– Intervencions que millorin la digitalització i la connexió TIC dels equipaments.
– Les que deriven de la contractació dels serveis d’auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.
– Les que deriven de les taxes i de les llicències d’obres.

2.- Les relacionades amb inversions en equipament:
Tenen la consideració d’inversions en equipament les que s’han produït amb motiu de l’adquisició d’elements de l’immobilitzat, diferents de terrenys i edificis afectats per l’activitat subvencionada.
En aquest cas, s’inclouen les despeses següents:
– L’adquisició d’equipament per dotar els centres i dur-hi a terme les activitats (maquinària, mobiliari, equips informàtics, solucions de robòtica i domòtica i altres).
– L’adquisició d’equipament vinculat a la inversió d’obres (maquinària i altres).
– Les que deriven de la contractació dels serveis d’auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15