Convocatòria de subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial Decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca Filomena (ref. BDNS 632459).

Núm: 36/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat – medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial Decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca Filomena (ref. BDNS 632459).
DOGC: 8688, de 14/06/2022
Resolució: PRE/1791/2022, de 3 de juny
 

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  


DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
 
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu apartat 3 de la convocatòria)
 
Els ajuntaments, les diputacions provincials, els consells comarcals i les mancomunitats
Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
(vegeu tot l’apartat 4 de la convocatòria)
Presentació sol·licituds:
amb formularis habilitats (vegeu l’apartat 4 de la convocatòria i la base reguladora 6)
 
Informació:
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
Secretaria de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran
Direcció General d’Administració Local
Carrer del Foc, 57 edifici A
(08038 Barcelona)
Tel. 93 857 40 00
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
14/08/2022
Objecte: regular el procediment per a la concessió de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l’article 8 del Reial decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca “Filomena” i regulades en l’Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, com a conseqüència dels danys causats a la Comunitat Autònoma de Catalunya pels sinistres causats per l’episodi Filomena 1/2021, que es va estendre del 7 al 18 de gener de 2021.

Despeses i finalitat subvencionables (vegeu la base reguladora 2)

Quantia de la subvenció i compatibilitat (base reguladora 5)
La quantitat màxima d’aquestes subvencions és de fins al 50% del cost de cada una de les obres subvencionades per a cadascuna de les sol·licituds que compleixin els requisits de les bases reguladores.

En el supòsit que les sol·licituds objecte de subvenció excedeixin de les disponibilitats pressupostàries tot aplicant el límit màxim indicat en l’apartat anterior, s’assignarà la subvenció corresponent percentualment fins arribar a esgotar el crèdit habilitat previst en la corresponent convocatòria.

La resta de l’import de les obres hauran de finançar-se mitjançant aportacions dels ens que reben aquesta subvenció, o altres subvencions que rebin del sector públic o privat.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ingressos públics destinats a contribuir a la realització dels mateixos projectes, si bé la suma de tots els ingressos públics o privats, nacionals o internacionals, no podrà superar el cost de l’obra.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15