Convocatòria de subvencions per a la col·laboració en l’elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials per a l’any 2022 (ref. BDNS 631175).

Núm: 34/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la col·laboració en l’elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials per a l’any 2022 (ref. BDNS 631175).
DOGC : 8685- 09/06/2022
Resolució: CLT/1729/2022, de 30 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació

BASES ESPECÍFIQUES
  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: : (Vegeu Base Específica 2)

a) les entitats locals o ens que en depenen de Catalunya.
b) les universitats públiques i privades de Catalunya.
c) les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat (vegeu apartat 6 convocatòria i base reguladora 8)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
28 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per a projectes relatius al patrimoni bibliogràfic, en les dues modalitats següents:
a) La col·laboració en l’elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya (CCPBC).
b) La digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials en suport paper o pergamí.
 
Despeses subvencionables
·         les despeses relatives al personal contractat específicament per dur a terme el projecte subvencionat, i s’exclouen les relatives a personal que desenvolupa també altres tasques a l’entitat sol·licitant.
 
·         les despeses de contractació d’una empresa o d’un professional extern per a la implementació del projecte.
En cas que el projecte inclogui tasques d’agençament o condicionament, catalogació i altres despeses materials generades per la digitalització del fons objecte de la subvenció, són subvencionables sempre que no superin el 20% del cost del projecte.
 
No són subvencionables les despeses que es refereixin a despeses generals o indirectes, ni les inversions.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15