Convocatòria  de subvencions per a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2022 (ref. BDNS 618988).

Núm: 16/2022Data: 11d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2022 (ref. BDNS 618988).
DOGC: 8645, de 11/04/2022
Resolució:
CLT/983/2022, de 31 de març

CONVOCATÒRIA


BASES REGULADORES

BASES ESPECÍFIQUES

Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu base específica 2)
 
modalitat a) de la base 1.2, poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
 


Sol·licitud:
A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
Presentació sol·licituds: a través EACAT

Informació:
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:


del 12 al 28 d’abril del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: la promoció i difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats de difusió en forma de festivals, cicles i esdeveniments similars, amb l’objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya.

Als efectes d’aquestes bases, s’entenen per festival i cicle projectes dedicats a un o a diversos àmbits professionals de la creació artística vinculada a les arts visuals i les arts escèniques que formin una unitat programàtica, dutes a terme durant un període de temps determinat en una població o en diverses definides prèviament, amb uns objectius clars i definits, i que no formin part de la programació regular de l’espai escènic o l’espai d’arts visuals on es duguin a terme. El festival o cicle pot tenir activitats dutes a terme en streaming o retransmissions en directe.

La periodicitat dels festivals, dels cicles i de les mostres pot ser anual o bianual amb una durada màxima de quatre mesos.

Modalitat a) Suport a l’organització d’activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15