Curs: “Gestió financera i finançament per a projectes de persones emprenedores”

Arriba una nova formació del Consell Comarcal del Maresme per ajudar les persones emprenedores a assolir l’èxit del seu negoci. El curs programat per als dies 3, 4 i 9 d’octubre se centra en la gestió financera i el finançament del projecte. S’impartirà en format online de 9:30h a 12:00h els dos primers dies i de 9:30h a 12:30h el darrer dia de la formació.

OBJECTIUS DEL CURS: 

  • Entendre la gestió financera d’una empresa, negoci, com a pas previ per escometre qualsevol projecte emprenedor i conèixer els camins que avui tenim per finançar-lo.
  • Conèixer aquells aspectes més bàsics de les finances que qualsevol persona emprenedora, professional o empresaria individual hauria de dominar per optimitzar la gestió interna a l’empresa, buscant l’equilibri financer versus el finançament.
  • Enfocar la recerca de finançament més convenient pel projecte que posem en marxa.

PERFIL PARTICIPANTS: Persones emprenedores que vulguin conèixer com gestionar i optimitzar amb èxit les finances a l’empresa, optimitzar i mesurar la viabilitat empresarial financera d’un nou projecte i quines són les alternatives més convenients per finançar-lo.

METODOLOGIA: Donarem les pautes, amb exemples d’empreses i/o projectes, per entendre i gestionar el balanç, el compte de pèrdues i guanys i saber quin finançament ens convé. Fem exposició oral recolzada en Power Point i referència a exemples propers a les persones participants. També facilitarem un quadre de 10 opcions de finançament a buscar per a cada una de les tres tipologies de persones emprenedores i per a les tres fases del projecte (inici, consolidació o creixement). Apliquem la metodologia presencial enfocada en línia. Exposició de cada punt i retorn a la visió de grup per repreguntar fomentant la participació.

La formació serà impartida per CONSULTORA (NOM COMERCIAL): Miquel Sacristán Esteban (MSE Consultors Empresa i Emprenedoria)
EXPERTS: Miquel Sacristan Esteban i Núria Soriano Mas

CONTINGUTS:

Sessió 1
1- Introducció a les finances, coneixements bàsics per a persones no financeres.
2- Els estats financers, descripció i estructura del balanç i del compte de resultats.
3- Saber llegir un balanç. El meu balanç, el del meu client, el del meu proveïdor. Per què ho necessito?
4- L’equilibri financer versus el finançament, el FM, les NOCT, les NRC.
5- La tresoreria de la nostra empresa, causes de desequilibris, eines i gestió. Com fer i gestionar el pla de tresoreria d’un projecte nou.
6- Les empreses moren per la tresoreria i no pel compte de resultats. Clau per a nous projectes.

Sessió 2
1- 10 punts claus per optimitzar la gestió financera a l’empresa, millorar els seus resultats, el seu finançament i certificar-ne la viabilitat.
2- Abans de buscar finançament: preguntes que ens hem de fer.
3- L’emprenedor d’un negoci, d’un nou projecte i el camí del finançament.
4- La gestió financera del projecte, com la fem creïble?
5- Esquema del pla econòmic i financer del nostre projecte.
6- Com preveure i presentar el compte de pèrdues i guanys del nostre projecte a 3 anys.
7- Com preveure i presentar el pla de tresoreria per justificar que podrem tornar el finançament.
8- El finançament del meu projecte, l’engranatge de les alternatives que puc buscar.
9- Què ha de tenir en compte l’emprenedor a l’hora de demanar un préstec i/o un crèdit i tenir èxit en la negociació.
10- Informació quantitativa.
11- La importància de la informació qualitativa.
12- La planificació i projecció del nostre projecte. Eines que puc utilitzar.

Aquesta formació que ofereix el Consell Comarcal del Maresme està subvencionada al 100%. Per accedir-hi cal enviar aquest formulari:

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data