Inici Documents Perfil del contractant

Contractació de les obres dels treballs de manteniment de les lleres del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Tipus:
Negociat sense publicitat

Pressupost base licitació:
105.000,00 €

Procediment d´adjudicació:
105.000,00 €

Adjudicatari:
Serveis Salicru SCP

DOCUMENTS:

Adjudicació del contracte per executar “Obra de treballs de manteniment de les lleres del Maresme”, cofinançat pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 2 i eix 4.


Aprovat mitjançant Decret de Presidència núm. 96/14 de data 21 de març de 2014, i ratificat en la Comissió Permanent del Ple de data 8 d’abril de 2014.


 

Servei de l´Oficina Tècnica Laboral del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
Comunitat Terapèutica del Maresme – Serveis salut mental

DOCUMENTS:

Adjudicació:


  


 
 

Selecció soci privat per a l’empresa d’economia mixta SITMAR, S.L., encarregada del desplegament i l’explotació de la Xarxa Comarcal Banda Ampla del Maresme

ESTAT:
Procés de Diàleg Competitiu

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Diàleg competitiu – Expedient núm. 2161 (10.2.5)

DATES I TERMINIS:
El termini per presentar les sol.licituds per participar en el Diàleg Competitiu és el 13 de novembre de 2013.

DOCUMENTS:

Certificat de la Comissió Permanent del Ple de data 12 de novembre de 2013


 


Certificat del Decret de Presidència núm. 293/13 de data 8 de novembre referent a rectificar error material de transcripció al Document Descriptiu.


 


Document Descriptiu per a la contractació mitjançant diàleg competitiu d’un soci privat per a l’empresa d’economia mixta SITMAR, S.L

 


Programa Funcional


 


Annex 2 – Prescripcions tècniques particulars per al desplegament xarxa passiva de fibra òptica


 


Annex 8 – Índex dels Paràmetres


 


Annex 8 – Paràmetres Demanda Majorista


 


Annex 8 – Paràmetres Inversió


 


Annex 8 – Paràmetres Operació


 


Annex 8 – Paràmetres Econòmic-Financers


 


Annex 8 – Resultats


 


Documentación traducida al castellano


Documento Descriptivo


 


Programa Funcional


 


Anexo 2 – Prescripciones técnicas


 


Anexo 8 – Índice de los Parámetros


 


Anexo 8 – Parámetros Demanda Mayorista


 


Anexo 8 – Parámetros Inversión


 


Anexo 8 – Parámetros Económicos y Financieros


 


Anexo 8 – Parámetros Operación


 


Anexo 8 – Resultados


 


 


Anunci de licitació per presentar les proposicions de participació en el diàleg competitiu


 


Anunci d’error material de transcripció de l’anunci de licitació per presentar les proposicions de participació en el diàleg competitiu  


 


Acord per convidar a les empreses a participar en el diàleg  competitiu.


 


 


Acta 1 Constitució Mesa Diàleg Competitiu – 20/01/2014


 


 


Acta 2 Mesa Diàleg Competitiu – 10/02/2014


 


 


 


Acta 3 Mesa Diàleg Competitiu – 07/04/2014


 


 


Acta 4 Mesa Diàleg Competitiu – 16/06/2014


 


 


 


Acta 5 Diàleg Competitiu – 23/09/2014 


 


 


 

Projecte executiu Xarxa Comarcal Banda Ampla del Maresme. Fase II

Termini: 20 de novembre de 2013

ESTAT:
Aprovació Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per a l’adjudicació (CPP 8/10/13)

DADES DEL CONTRACTE:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment obert

Termini de presentació d’ofertes:
20 de novembre de 2013.

Obertura de pliques:

Convocatòria Mesa de Contractació:

 – Obertura del sobre núm. 2 – DOCUMENTACIÓ TÈCNICA relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor.

    Data: 7 d’abril de 2014

    Hora: 09:00 h

    Lloc: Consell Comarcal del Maresme – Sala Vicenç Ferrer.

          Plaça Miquel Biada, 1 08301 MataróDOCUMENTS:

Les dades de l’FTP per tenir accés al “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase II” són:


ftp://62.82.223.86/Projecte_Executiu_XCBAM_Fase_IIUsuari:                       ftp_xcbamunreg


Contrassenya:             xcbamunreg2011


Plecs de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació


 


Plecs de prescripcions tècniques particulars que regiran l’adjudicació


 


Anunci licitació per la selecció del contractista per executar les obres del Projecte XCBAM. Fase II


 


Decret de designació dels membres que formen la Mesa de contractació.


 


 Delegar Presidència de la Mesa de contractació. 


 


Actes Mesa de contractació:


1 Acta de constitució de la Mesa (17/03/2014)


 


 2 Acta Obertura pliques sobre 2 (07/04/2014)


 
  


 

Contractació del servei de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per al curs escolar 2013-2014

ESTAT:
Suspensió del Procediment

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Obert

DOCUMENTS:Per accedir a la NOVA licitació aprovada per Decret de President de data 19 de desembre de 2013, clicar aquí.


Suspensió del procediment de contractació del servei de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per al curs escolar 2013-2014, per resolució de l’Òrgan Administratiu de Recursos contractuals de Catalunya (OARCC).


 
   


 


  


 
 


 


 


 
 
 
 
 
 

DP 198/13 Adjudicació del contracte del servei d’arrendament i establiment de preus unitaris manteniment màquines reprografia CCM

Rectificació d´ofici l´error material de transcripció detectat en els quadres de preus amb IVA d´adjudicació DP 198/13

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

DATES I TERMINIS:
notificat en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la notificació de l’adjudicació

DOCUMENTS:

 


 


 
 

PRÒRROGA CONTRACTE DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS SUBSCRIT 1 DE JULIOL DE 2011

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

DATES I TERMINIS:
15 dies hàbils a comptar des de la notificació

DOCUMENTS:

 
 


 

Aprovació de l’adjudicació per procediment negociat sense publicitat del contracte Pla Estratègic de desenvolupament econòmic al Maresme

CPP 120313 Programa de suport i acompanyament a la Planificació Estratègica del Maresme

ESTAT:
Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

DATES I TERMINIS:
10 dies naturals a partir del 14 de març . Últim dia 25 de març de 2013

DOCUMENTS:

 


 
 

DP 302/12 ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER SELECCIÓ SOCI PRIVAT PER CONSTITUIR SITMAR SL

ESTAT:
ADJUDICAT

Organisme:
CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Tipus:
SERVEIS

Procediment d´adjudicació:
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

DATES I TERMINIS:
15 DIES HÀBILS A COMPTAR DES DE LA NOTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

DOCUMENTS:

 

Ple 20.11.12 Adjudicació concertació operació préstec per al CCM

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Tipus:
SERVEIS

Procediment d´adjudicació:
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

DOCUMENTS: