Projecte executiu Xarxa Comarcal Banda Ampla del Maresme. Fase II

Termini: 20 de novembre de 2013

ESTAT:
Aprovació Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per a l’adjudicació (CPP 8/10/13)

DADES DEL CONTRACTE:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment obert

Termini de presentació d’ofertes:
20 de novembre de 2013.

Obertura de pliques:

Convocatòria Mesa de Contractació:

 – Obertura del sobre núm. 2 – DOCUMENTACIÓ TÈCNICA relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor.

    Data: 7 d’abril de 2014

    Hora: 09:00 h

    Lloc: Consell Comarcal del Maresme – Sala Vicenç Ferrer.

          Plaça Miquel Biada, 1 08301 Mataró



DOCUMENTS:

Les dades de l’FTP per tenir accés al “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase II” són:


ftp://62.82.223.86/Projecte_Executiu_XCBAM_Fase_II



Usuari:                       ftp_xcbamunreg


Contrassenya:             xcbamunreg2011


Plecs de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació


 


Plecs de prescripcions tècniques particulars que regiran l’adjudicació


 


Anunci licitació per la selecció del contractista per executar les obres del Projecte XCBAM. Fase II


 


Decret de designació dels membres que formen la Mesa de contractació.


 


 Delegar Presidència de la Mesa de contractació. 


 


Actes Mesa de contractació:


1 Acta de constitució de la Mesa (17/03/2014)


 


 2 Acta Obertura pliques sobre 2 (07/04/2014)