El Consell Comarcal ajuda a consolidar les empreses liderades per joves del Maresme en el marc del Programa “Enlairem el Nostre Projecte”

Iniciar un projecte empresarial no és fàcil, però amb l’ajut de professionals s’aconsegueix. La dificultat real sol arribar a l’hora de mantenir la supervivència del negoci en el temps, principalment quan aquest està impulsat per persones joves que no disposen de prou experiència empresarial.

Amb aquesta constatació, el Consell Comarcal del Maresme -amb el suport de la Diputació de Barcelona- posa en marxa “Enlairem el Nostre Projecte”. És un Programa dissenyat per ajudar a fer créixer i consolidar les activitats econòmiques maresmenques de recent creació impulsades per persones joves menors de 35 anys.

El Programa, que és la primera vegada que s’executa al Maresme, s’estructura en 3 fases que s’aniran desenvolupant de manera simultània. La primera, que es durà a terme entre la segona quinzena d’abril i el mes de maig, inclou 25 hores de formació en gestió empresarial (gestió econòmica i financera, fiscalitat, màrqueting, transformació digital i habilitats directives).

La segona, que es perllongarà fins al mes de setembre, consistirà en un mentoratge especialitzat i individualitzat que ajudarà a millorar els diferents aspectes empresarials i competencials de cada activitat econòmica.

Finalment, les persones participants faran una estada de cap de setmana amb experts en l’àmbit de l’empresa que, mitjançant activitats i dinàmiques de grup, els permetran desenvolupar les seves habilitats directives i, a l’hora, establir sinèrgies i canals de cooperació professional.

Per asssegurar el màxim aprofitament, les places són limitades a 15 empreses que s’escolliran d’entre les interessades en funció de la projecció del negoci, la motivació de la persona emprenedora i la seva possible aportació al grup.

Les persones de menys de 35 anys que hagin posat en funcionament una activitat econòmica al Maresme en els darrers 3 anys i necessitin suport per consolidar el seu negoci ja es poden inscriure al Programa ” Enlairem el Nostre Projecte” emplenant aquest formulari:

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data