El Consell Comarcal aprova una moció demanant a la Generalitat que doti de finançament els ajuntaments perquè puguin complir les obligacions de la llei de protecció dels animals

 

Totes les forces polítiques amb representació al Consell Comarcal del Maresme (CIU, PSC, PP, ERC, ICV, CUP i PxC) han aprovat una moció en la qual alerten de les dificultats amb què es troben els ajuntaments per aplicar la legislació de protecció dels animals que obliga els municipis, entre d’altres, a recollir i tenir cura dels animals abandonats, perduts o ensalvatgits. El problema és que aquesta competència municipal no ha estat dotada de recursos econòmics.

La Llei de Protecció dels Animals també obliga els ajuntaments a disposar de centres d’acollida i prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les seves instal·lacions, excepte per motius sanitaris o humanitaris. En el cas de no poder complir aquests requisits, la llei estableix que els municipis poden delegar en ens supramunicipals. Aquest és el cas de diversos ajuntaments del Maresme que tenen signat un conveni amb el Consell Comarcal per a la recollida i acollida dels animals que s’abandonen en el seu municipi. Aquest servei es presta des del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (CAAD) que està ubicat a Argentona. Sigui amb delegació o sense, el problema és el mateix: la manca d’una línia de finançament del servei.

A la moció aprovada en el Ple de dimarts, s’exposa aquesta situació i s’insta la Generalitat a accelerar la  tramitació del reglament de la LLei de Protecció dels Animals perquè “els ajuntaments disposin d’una eina que detalli els recursos i els procediments que es poden aplicar en matèria de recollida i custòdia dels animals de companyia“. Al mateix temps, es demana que l’aplicació d’aquest reglament es faci “tenint en compte les dificultats econòmiques dels ens locals, és a dir, essent conscients de la reducció d’ingressos que estan patint els municipis i en general les administracions públiques“. Per aquests motius, “caldria dotar una línia de finançament als ens locals per donar compliment a les obligacions derivades de la llei“.

Els acords presos en el plenari comarcal es concrenten en:

  1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, amb la màxima celeritat, elabori el reglament del Decret Legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals, preveient els recursos i els procediments necessaris perquè els ajuntaments puguin assumir aquesta competència municipal d’acord amb un finançament adequat al context econòmic actual.
  2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doti una línia de finançament als ens locals per donar compliment a les obligacions derivades del Decret Legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals. La manca d’aquest finançament pot comportar dificultats en el compliment de la Llei.
  3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè en els municipis on no es disposi de Policia Local pròpia, principalment els petits municipis d’àmbit rural, l’autoritat de control que s’escaigui (sigui el Cos dels Agents Rurals o el Cos de Mossos d’Esquadra) s’encarregui de vetllar pel compliment de les obligacions de censar els animals domèstics d’acord amb l’article 14 del Decret Legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals.
  4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi les gestions necessàries perquè els ens locals puguin tenir accés a les dades del cens de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia gestionat pel Consell de Veterinaris de Catalunya.
  5. Proposar l’aprovació d’aquesta moció als ajuntaments de la comarca.
  6. Comunicar aquests acords a la mesa del Parlament de Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Inerior, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.