Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 17 de gener a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 22 de
  novembre de 2011.
 • 1.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 20 de
  desembre de 2011.
 • 2.- Despatx oficial.
 • 3.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Donar de baixa, si s´escau, diversos béns de l´Inventari General de béns i drets del Consell
  Comarcal del Maresme.
 • 5.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´horari del Registre General del Consell Comarcal
  del Maresme.
 • 6.- Aprovació, si s´escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a
  òrgans col·legiats d´Institucions, entitats i/o empreses.
 • 7.- Aprovació, si s´escau, de la modificació del Conveni amb l´Ajuntament de Mataró per l´execució
  del projecte de desplegament de la xarxa comarcal de Fibra Òptica, per a deixar sense efectes
  les clàusules tercera i quarta.
 • 8.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 314/11 de 2 de desembre sobre
  l´aprovació de l´addenda al “Conveni de col·laboració amb el Consorci Administració Oberta
  Electrònica de Catalunya per la prestació de serveis d´assistència tècnica”.
 • 9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 318/11 de 14 de desembre sobre la
  proposta al Ple del Consorci Digital Mataró-Maresme, de nomenar Interventor temporalment
  per substitució, amb caràcter accidental.
 • 10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 322/11 de 20 de desembre sobre
  prorrogar el termini de justificació dels ajuts econòmics a projectes de cooperació internacional
  al desenvolupament, per a entitats de la comarca del Maresme any 2011.
 • 11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 331/11 de 22 de desembre sobre
  l´aprovació de l´addenda al Conveni amb Aigües Ter Llobregat per l´execució i finançament de
  les afectacions causades per les obres del projecte d´interconnexió de les xarxes d´abastament
  del Maresme Nord i Aigües Ter Llobregat.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 12.- Aprovació, si s´escau, de la cessió en precari de motoserres i altre utillatge forestal propietat
  del Consell Comarcal del Maresme a ajuntaments de la comarca.
 • 13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 315/11 de 13 de desembre sobre la
  renovació de l´adhesió a l´acord marc del subministrament d´energia elèctrica amb destinació a
  les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
 • 14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 327/11 de 22 de desembre sobre
  l´aprovació del conveni tipus de cooperació amb diversos ajuntaments de la comarca per la
  compra agregada d´energia elèctrica.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 15.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació el Maresme per a la
  prestació del servei de transport adaptat “porta a porta” dels usuaris del servei de teràpia i
  inserció ocupacional de la Fundació per l´any 2012.
 • 16.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 7 reguladora de la taxa per a la
  prestació del servei de suport a la gestió local en matèria de salut pública.
 • 17.- Aprovació, si s´escau, de la moció presentada per tots els grups comarcals, relativa a
  l´assumpció de les competències municipals derivades de l´aplicació de la Llei de Protecció dels
  animals.
 • 18.- Prendre coneixement, si s´escau, de la pèrdua de la condició de conseller comarcal del
  Sr. Jesús Hita Herrera.
 • 19.- Informes, precs i preguntes.