El Consell Comarcal demana més recursos per assegurar la continuïtat dels Centres Especials de Treball al Maresme

El Ple del Consell Comarcal celebrat dimarts va aprovar per unanimitat la moció presentada pels grups comarcals d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en defensa de la feina que fan els centres especials de treball (CET) per garantir la integració laboral de les persones amb discapacitat i instant als governs estatal i de la Generalitat a garantir la seva continuïtat.

El Consell Comarcal també es compromet a treballar per incrementar les insercions al mercat de treball ordinari d’aquest col·lectiu i a potenciar els centres especials de treball d’economia social i cooperativa arrelats al territori que apostin per la plena inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat i de les que tenen especials dificultats.

A la comarca del Maresme hi ha actualment 4 centres especials de treball: Fundació El Maresme, Fundació Aspronis, Fundació Marpi i Fundació El Molí d’en Puigvert. Aquestes entitats donen resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies amb una àmplia xarxa de serveis especialitzats.

El gruix de serveis que ofereixen estan finançats per l’administració pública catalana en forma de concertació o subvenció, però en la majoria de casos el finançament és insuficient. A això s’afegeix l’incidència que en aquest sector està tenint l’actualització, per part de l’Estat Espanyol del salari mínim interprofessional (SMI) atès que els centres especials de treball només reben un 60% de subvenció del SMI per a les persones amb especials dificultats i d’un 25% per a les persones amb altres discapacitats.

Davant d’aquesta crítica situació, la moció aprovada incorpora els següents acords:

PRIMER.- INSTAR al Govern de l’Estat Espanyol a què, tal i com va anunciar a la -Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales-, augmentin els recursos necessaris per garantir la
subvenció del Salari Mínim Interprofessional (SMI) al personal dels Centres Especials de
Treball.

SEGON.- INSTAR al Govern de la Generalitat a incrementar notablement i amb celeritat els
recursos propis destinats als Centres Especials de Treball de Catalunya per tal de garantir la
seva viabilitat econòmica.

TERCER.- INSTAR al Govern de la Generalitat a publicar de manera immediata la nova
convocatòria d’ordres, després d’un procés de negociació i acord de les entitats del sector
per a totes les línies de subvenció pendents i d’assegurar que l’any 2024 les noves ordres es
publiquin dins el primer trimestre de l’any.

QUART.- INSTAR al Govern de la Generalitat a continuar disposant d’espais de concertació
amb el sector de les persones amb discapacitat que es tradueixi en un model de Treball
Protegit a Catalunya, que compti amb el màxim consens de les entitats representatives del
sector i asseguri el compliment dels drets de totes les persones amb discapacitat.

CINQUÈ.- TREBALLAR per incrementar notablement, durant l’any 2023 i següents, les
insercions al mercat de treball ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre
d’inspeccions laborals a les empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de
treball per a persones amb discapacitat de la Llei general de persones amb discapacitat i de
la seva inclusió social (2% de la plantilla), aprofitant el pressupost ja destinat a la inserció
laboral i a la contractació per part de l’empresa ordinària i potenciar el paper d’ajut a la
transició cap al treball ordinari.

SISÈ.- POTENCIAR els centres especials de treball d’economia social i cooperativa arrelats al
territori que apostin per la plena inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat i
les persones amb especials dificultats, reforçant els aspectes relacionats amb la reconversió
d’activitats obsoletes, la democràcia interna, el suport a la inversió i reinversió dels beneficis
i el treball en xarxa que permeti oferir nous serveis i productes amb valor afegit.

SETÈ.- DONAR compliment a la moció 131/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre
els centres especials de treball.

VUITÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Govern de l’Estat Espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a tots els
ajuntaments de la comarca del Maresme, a l’entitat per a la Discapacitat Intel·lectual a
Catalunya (DINCAT) , al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat
(CERMI), al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), a la
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC), a l’Associació Empresarial
d’Economia Social (Dincat), a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les
entitats socials del Maresme que treballen amb i per a les persones amb discapacitat
(Fundació el Maresme, Fundació Aspronis, Fundació Marpi i Fundació el Molí d’en Puigvert).

Moció

Moció presentada pels grups comarcals d’Esquerra Repuiblicana de Catalunya i Junts per Catalunya per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball a Catalunya i, concretament, a la comarca del Maresme