El Consell Comarcal es dota d’un nou Pla d’Actuació per donar resposta als grans reptes del Maresme

El Consell Comarcal ja té aprovat definitivament el Programa d’Actuació Comarcal (PAC) que estableix el full de ruta que seguirà el Govern aquest mandat. El document, que estableix 21 línies de treball distribuides en 4 eixos d’actuació estratègics, fa especial èmfasi en les polítiques de sostenibilitat necessàries per fer front als grans reptes del territori, especialment, la gestió de l’aigua, la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la gestió dels boscos i el litoral, sense oblidar aquells destinats a millorar les esferes socials i econòmiques i fer del Consell Comarcal una administració més eficient.

En aquest camí, el Consell Comarcal alinea el seu Pla d’Actuació per als propers anys amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides amb la fita d’arribar al 2030 havent avançat en desenvolupament sostenible, lluita contra la pobresa, la fam, la desigualtat, el canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat i la gestió sostenible dels recursos naturals.

El Pla d’Actuació Comarcal, que va ser aprovat pel Ple celebrat dimarts després d’haver rebut l’informe favorable del Consell d’Alcaldies, s’estructura en 4 grans eixos: Drets i Cohesió Social, Territori i Serveis als Municipis, Desenvolupament Econòmic i Governança. En aquests grans blocs s’hi incorporen tant les actuacions que el Consell Comarcal ja porta realitzant des de fa anys (aspectes socials, educatius, habitatge, promoció de l’ocupació…) com també noves actuacions per fer front als nous grans reptes del territori.

Per al Consell Comarcal, aquests reptes territorials són la mobilitat, la mitigació i adaptació al canvi climàtic i gestió del litoral, la gestió del cicle integral de l’aigua, l’accés a l’habitatge, el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat financera del Consell Comarcal.

La mobilitat

Pel que fa a la mobilitat, el plantejament és seguir treballant per garantir la connectivitat de tots els pobles amb l’autopista, millorar la xarxa local per als desplaçaments interurbans, transformar la carretera N-II en una via cívica, fomentar la connectivitat a peu o en bicicleta i millorar l’oferta i el temps de viatge en transport públic.

Mitigació i adaptació al canvi climàtic i gestió del litoral

El Consell Comarcal impulsarà i promourà polítiques i actuacions que potenciïn la resiliència de la comarca al canvi climàtic seguint les indicacions de l’Estratègia de transició energètica i acció climàtica del Maresme que identifica les principals vulnerabilitats del Maresme i planteja les accions que cal dur a terme a escala comarcal i municipal per reduir els impactes del canvi climàtic en l’horitzó 2021-2030.

Gestió del cicle integral de l’aigua

La sequera i la gestió de l’aigua són un tema prioritari per al Consell Comarcal tant pel que fa a inversions destinades a la generació d’aigua que permeti recarregar aqüífers com en la redefinició del servei del cicle integral de l’aigua donat que aquest 2024 finalitzen els contractes de gestió dels serveis de sanejament i abastament en alta.

Accés a l’habitatge

El mercat de l’habitatge està molt tensionat al Maresme i el Consell Comarcal vol esdenenir un agent actiu al servei dels ajuntaments de la comarca que contribueixi a la mitigació de la manca d’habitatge potenciant les borses de lloguer social i ajudant els municipis a posar en el mercat habitatges de lloguer.

Desenvolupament econòmic

Es planteja treballar per una major accessibilitat dels recursos d’ocupació i de foment de l’activitat econòmica ja que hi ha una dificultat d’encaix entre l’oferta i la demanda del mercat de treball, especialment en col·lectius de risc d’exclusió.

També es plantegen actuacions per ajudar les micro i petites empreses en el procés de consolidació i adaptació als canvis del mercat i a les noves legislacions i l’elaboració d’una planificació estratègica del territori que permeti optimitzar i fer més accessibles els recursos, serveis i programes d’ocupació, emprenedoria i empresa al Maresme

La sostenibilitat financera del Consell Comarcal

El Consell Comarcal pateix una situació d’infrafinançament que obliga, d’una banda a continuar reclamant a les administracions superiors els recursos adients i de l’altra aplicar mesures de contenció per garantir la continuïtat dels serveis i competències delegades.