El Consell Comarcal reclama una millora del finançament de l’administració local

El Ple del Consell Comarcal, celebrat dimarts, va aprovar amb l’abstenció de C’s una Moció presentada pels grups comarcals d’Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) i de Junts x Catalunya (JxCat) exposant les dificultats estructurals de finançament del món local i com aquestes shan vist agreujades per tot un seguit de situacions com la pandèmia, la Sentència del TC sobre l’impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua), l’increment de la factura energètica, l’augment de l’IPC, l’increment del tipus d’interès bancari i l’increment d’obligacions legals que no van acompanyades de suficient dotació econòmica.

Davant d’aquestes circumstàncies, el Consell Comarcal reclama a les administracions competents (Estat, Generalitat i Diputació) un increment de transferències per a les administracions locals (ajuntaments i consells comarcals).

Els acords adoptats són els següents:

Primer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat: 

  1. Considerant que per al 2023 les transferències en el marc del model de finançament preveuen un increment d’un 3% en relació amb el 2022, sol·licitem al govern de l’Estat la dotació d’un fons extraordinari en favor dels ens locals per donar resposta a l’augment de despeses vinculat, directament o indirectament, a l’increment de costos de l’energia.
  2. Que es realitzi una compensació a favor dels ajuntaments per la pèrdua d’ingressos provocada per la sentència del TC en referència a l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, tant per les devolucions realitzades com per les conseqüències de la reforma normativa.
  3. La creació d’una dotació addicional de recursos per incrementar el finançament dels ens locals amb motiu de l’increment salarial de l’1,5% pel 2022
  4. La derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
  5. Tot i que en els darrers anys s’han augmentat l’import de les transferències realitzades a favor dels ens locals, fruit del bon comportament de les figures tributàries que incideixen en el model de finançament i la voluntat del Govern de l’Estat, la realitat és que ha estat insuficient per a cobrir ni tan sols les noves necessitats de despeses dels ens locals Per això, és necessari que es revisi definitivament el finançament local per fer possible el mandat constitucional d’autonomia local

Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya: 

  1. Que actualitzi i revisi els fons de cooperació local a les necessitats actuals dels ens locals de Catalunya. 
  2. Que generi un Fons de Cooperació Local Extraordinari que cobreixi els increments dels costos derivats de la inflació.
  3. Que presenti en la present legislatura la Llei de Governs Locals i la Llei de Finances Locals per recuperar el principi d’autonomia local i els recursos suficients per a dur-la en plenitud.
  4. Que quan es produeixi una delegació de competències en els municipis, es faci garantint els recursos necessaris perquè puguin ser desenvolupades sense generar cap cost a les administracions locals. 

Tercer.- Sol·licitar a les Diputacions:

  1. Que sufraguin el 50% de la despesa addicional de l’increment del cost de subministraments energètics dels ajuntaments que han de suportar les administracions locals.

Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat Espanyol i al Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, a la Diputació catalana corresponent del territori i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

Podeu llegir la Moció sencera en aquest enllaç