El dol migratori

Objectius:

Introduir el concepte de la immigració i dels dols migratoris, mostrant una visió positiva del fet migratori.

Promoure actituds de participació, ajuda, suport i solidaritat vers els altres.

Continguts:

Diferència entre migració, immigració i emigració.

Els 7 dols migratoris:

  • Dol per la separació dels familiars i amics.
  • Dol per la llengua materna.
  • Dol per la cultura.
  • Dol per la pèrdua de paisatges, de la terra.
  • Dol per la pèrdua de l’estatus social.
  • Dol per la pèrdua del contacte amb el grup ètnic (nacional) d’origen.
  • Dol per la pèrdua de la seguretat física.

La necessitat de migrar.

Material emprat:

Documental “Travesía clandestina” (Dominique Mollard, 2008).


Metodologia:

Explicar la diferència entre migració, immigració i emigració.

Explicar els 7 dols migratoris.

Explicar la necessitat del fet migratori.

Debatre amb el grup classe si la immigració és positiva o no.

Explicació de la piràmide de Maslow i de les diferents etapes a les que es sotmeten les persones immigrades en el seu dol.

Veure part del documental “Travesía clandestina”.

Posta en comú del documental.

Durada: 1 hora

Requisits:

  • Aula amb espai per fer les activitats.
  • Pissarra.
  • Televisor i reproductor de vídeo