El jutge dóna la raó a l’Ajuntament de Premià de Mar en el cobrament d’una fiança de Movilma sobre l’aparcament de la Sardana

L’Ajuntament de Premià de Mar podrà executar una garantia de 77.738,25EUR que va dipositar com a aval la companyia d’assegurances Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, a l’empresa Movilma, per les obres de l’aparcament de la Sardana. La sentència va ser emesa el 12 de febrer pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).


El març de 1995 l’Ajuntament de Premià de Mar va adjudicar les obres de construcció de l’aparcament de la Sardana, urbanització de la plaça i gestió de la concessió a l’empresa Movilma, però l’empresa va fer suspensió de pagaments el novembre d’aquell mateix any, moment en què
també va aturar les obres deixant un gran forat al terreny, situat al centre de la vila.

Movilma havia dipositat, un cop adjudicades les obres, una fiança del 4% del valor total de les obres, és a dir 77.738,25EUR (12.934.555 ptes) d’un total d’1.610.712,43EUR (268 milions de ptes). Amb la suspensió de les obres l’Ajuntament va decidir resoldre el contracte i demanar, mitjançant Acord de Ple amb data 16 de setembre de 1998, la fiança, de la qual s’havia de fer càrrec la companyia d’assegurances. Aquesta companyia però, va presentar una demanda contra aquest acord.

La sentència emesa pel jutge considera que no hi ha fonament per la demanda i que, per tant, la companyia ha d’ingressar a la tresoreria municipal els 77.738, 43EUR que indicava la fiança de la garantia, aquesta quantitat però ja va ser pressupostada pel propi ajuntament per la qual cosa, la sentència confirma que no s’haurà de retornar aquesta quantitat.

El jutge també indica que contra aquesta sentència no es pot interposarcap recurs més.

De la mateixa forma una sentència del 26 d’abril de 2001 del TSJC declarava la inadmissible d’un recurs presentat per Movilma on demanava que l’Ajuntament pagués la valoració de l’obra feta fins a la fallida de l’empresa i que suposava prop de 541.000EUR (90 milions de ptes). Contra
aquesta sentència la representació de Movilma ha presentat recurs de cassació al Tribunal Suprem.

Aquestes sentències han significat un important estalvi per l’Ajuntament que, finalment, va haver d’assumir la construcció de l’aparcament al gener de 1998.

Servei de Premsa: 93 741 74 28 / 74 12 659 59 24 53 cruzcj@premiademar.org