El Ple aprova per una unanimitat una Moció reclamant un millor finançament dels consells comarcals

El Ple comarcal celebrat dimarts va aprovar per unanimitat una moció presentada pels grups comarcals d’ERC i JuntsxCat demanant als governs de la Generalitat i l’Estat mesures per posar fi a la situació d’infrafinançament que pateixen els consells comarcals, unes administracions que conjuntament amb els ajuntaments, són les més properes a la ciutadania.

Es destaca, a més, que els consells comarcals estan demostrant ser l’espai idoni per compartir, mancomunar i concertar polítiques públiques.

Davant de la constatació que la insuficient dotació pressupostària per prestar serveis propis i delegats d’abast comarcals, la Moció aprovada inclou els següents acords:

PRIMER.- Traslladar al Govern de la Generalitat la necessitat de donar una solució
estructural a la greu situació de finançament dels Consells Comarcals.

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat que mentre no s’aprovi la Llei de Governs i
Finances locals, es creï un fons complementari al Fons de Cooperació local, que doti de
suficiència financera als Consells Comarcals per a garantir la continuïtat dels serveis que
presta.

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a revisar el finançament i el marc jurídic dels
serveis que de forma delegada per part de la mateixa Generalitat o dels municipis de la
comarca, es presten des dels Consells. En especial, s’ha de vetllar perquè aquests puguin
tenir continuïtat, es puguin consolidar i cobreixin també les despeses indirectes que
comporta la seva prestació.

QUART.- Instar al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris
amb representació al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, a promoure les
modificacions legislatives que s’escaigui perquè els Consells Comarcals puguin participar
directament en els tributs de l’Estat i de la Generalitat.

CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat perquè en totes les convocatòries de Fons
Europeus, els Consells Comarcals puguin ser-ne beneficiaris i garantir d’aquesta manera
que els municipis amb menys recursos i menys població puguin accedir de manera
conjunta a finançar les seves iniciatives amb fons europeus.

SISÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris amb
representació al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques, i als Ajuntaments de la nostra comarca.

DOCUMENT:

Moció en suport dels Consells Comarcals per un millor finançament