El pressupost del CCM per al 2007 puja més d’un 10% respecte al d’aquest any

El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Maresme per a l’any 2007 puja a 27.032.134,13 euros, el que representa un increment del 10,80% respecte al del 2006. Aquest augment segueix la tònica ascendent dels darrers anys, si bé s’accentua encara més per l’augment que hi haurà l’any vinent de transferències de la Generalitat, especialment en l’àmbit dels Serveis Personals. El pressupost del CCM ha estat aprovat pel Ple de la corporació. Ha comptat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC, ERC i ICV) i l’abstenció dels gups de CiU i del PP.


El Consell Comarcal del Maresme continua a primera línia dels consells comarcals amb més pressupost. En concret, l’any 2006, el pressupost consolidat del CCM ha estat el tercer dels 41 consells comarcals que hi ha a Catalunya, després dels consells de l’Osona i del Vallès Occidental.

Per a l’any 2007, el pressupost del CCM experimenta un substancial increment. Dels 24.394.707 euros del 2006 passa a 27.032.134 el que representa un increment del 10,80%. Del total de pressupost de la corporació comarcal, 25.317.340,24 euros corresponen al Consell Comarcal del Maresme i 1.963.221,94 euros al seu organisme autònom, l’Escola Universitària del Maresme.

El Consell Comarcal del Maresme presta un total de 34 serveis que es concentren en tres àrees operatives: Serveis Personals, Promoció Econòmica i Cooperació Local i Territori i Sostenibilitat.

L’àrea de Serveis Personals és la que experimenta un creixement pressupostari més important. Creix una mica més d’un milio i mig d’euros respecte a aquest any. Aquest espectacular augment es deu a les noves polítiques del Departament d’Acció Social i Ciutadania i d’Educació de la Generalitat que traspassen més diners a l’administració local i comarcal per acostar al territori la prestació dels serveis a les persones.

L’àrea de Territori i Sostenibilitat, que aplega aquells serveis relacionats amb el medi ambient i la qualitat ambiental, també creix respecte al 2006 1.135.000 euros.

Finalment, l’àrea de Promoció Econòmica i Cooperació Local és la que experimenta un creixement més moderat: gairebé 183.000 euros.

2 milions d’euros per a inversions
El pressupost del CCM per al 2007 destinarà 2.185.420 euros a inversions que es financen amb recursos propis del CCM i subvencions que arriben de programes com el PUOSC i el FEDER o transferències de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Els principals projectes en els quals s’invertirà són: Maresme Centre de Negocis (322.408 euros), Obres de sanejament (1.350.000 euros), obres urgents d’abastament d’aigua potable (395.600 euros) i inversions de funcionament del CCM (117.362 euros).