El pressupost del Consell Comarcal per al 2008 augmenta el 35%

 


El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Maresme per a l’any 2008 puja a 36.514.371 euros, el que representa un increment del 35,05% respecte al del 2007. Aquest augment segueix la tònica ascendent dels darrers anys. El pressupost del CCM ha estat aprovat pel Ple de la corporació. Ha comptat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC, CiU i ERC), amb l’abstenció del PP i amb el vot en contra d’ICV.


El CCM és un dels consells comarcals que gestiona més pressupost. Concretament, el del 2007 l’ha situat com a la segona administració comarcal de Catalunya (darrera l’Osona). De cara al 2008, l’increment pressupostari del Consell Comarcal del Maresme és substancial. Dels 27.032.134,13 euros del 2007 passa a 36.514.371 euros de pressupost consolidat. D’aquesta quantitat, 34.880.137 euros corresponen al CCM i 1.978.081 a l’Escola Universitària del Maresme (EUM). A nivell percentual, l’increment és del 35,05%. L’estructura organitzativa del Consell Comarcal del Maresme està formada per 3 àrees operatives: Promoció econòmica i serveis educatius, Territori i medi ambient i Serveis a les Persones. Totes elles experimenten un increment pressupostari, si bé d’una manera desigual. L’àrea de Territori i medi ambient és la que més veurà augmentat el seu pressupost. Concretament un 53,75%. El gruix d’aquest increment es deu principalment als diners provinents del conveni que el CCM signarà amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per gestionar les inversions previstes al Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2006-2008) al Maresme. La gestió d’aquesta inversió des del CCM permetrà accelerar les obres previstes i mantenir un control directe sobre la qualitat de les mateixes. Pel que fa a l’àrea de Serveis a les persones, veu augmentat el seu pressupost en un 14%. L’increment ve donat principalment per la creació del servei de suport a les persones amb dependència i per l’adequació de l’oficina d’habitatge comarcal a les noves polítiques impulsades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat en relació als ajuts al lloguer social d’habitatges. Finalment, l’àrea de Promoció econòmica i serveis educatius té un increment mitjà del 6%. Tot i que l’apartat dels serveis educatius (que inclou educació i joventut) té un salt econòmic més important i arriba al 17%. El motiu és la incorporació del servei de gestió de la sisena hora pels germans d’educació infantil en els centres públics. Inversions El pressupost 2008 del CCM preveu una inversió de 8.562.127 euros. Aquesta quantitat es destinarà als següents projectes: Obres de sanejament (reposició i millores): 1.300.000 euros
-Obres urgents d’abastament d’aigua potable: 421.190 euros
-Inversions en infraestructures de telecomunicacions: 900.000 euros
-Inversions en obres previstes en el PSARU: 5. 846.262 euros
-Inversions de funcionament del CCM: 93.674 euros