L´Ajuntament de Mataró dissenya una nova plaça a l´interior d´una illa urbana de l´Eixample

El regidor d´Urbanisme i Obres, Arcadi Vilert, ha presentat avui dimarts, 29 d´abril, el projecte d´urbanització de la zona verda que es troba a l´interior de l´illa delimitada pels carrers Llauder i Pizarro, la ronda President Macià i el Camí Ral.


Aquest projecte, que va ser aprovat ahir en comissió de govern, té un àmbit d´actuació de 1.910 m2 i està valorat en 194.500 euros, que aniran a càrrec de la constructora Construcciones Luque-Núñez, que està acabant un edifici d´habitatges a la zona (a tocar del Camí Ral). Està previst que una vegada les obres comencin tinguin una durada de sis mesos.

La nova zona verda

L´illa té forma rectangular, pel costat nord dóna al carrer Llauder, amb una façana de 48 m, i pel costat sud es comunica amb el Camí Ral a través d´un pas de vianants de 18 m de llarg i 10 m d´amplada, que discorre per sota d´un edifici de nova construcció. Entre aquests dos vials hi ha un desnivell d´1,5 m.

Quant al costat oest, aquest nou espai públic dóna accés als habitatges d´un dels blocs de nova construcció que hi ha. Pel que fa al costat est, la plaça està a tocar a un conjunt d´habitatges de certa antiguitat pel que es procedirà a fer un tancament d´obra per aquesta banda per donar un millor acabat al conjunt mentre no s´executi la unitat d´actuació corresponent.

Així, el perímetre de la plaça està delimitat per 3 zones pavimentades (carrer Pizarro, Camí Ral i ronda President Macià) i una altra oberta (carrer Llauder). Els accessos seran pel pas de vianants del Camí Ral i pel costat oest hi haurà un pas d´amplada mitja de 7 m pel carrer Llauder amb una part al nivell del carrer i una altra en pendent per salvar el desnivell existent entre la part nord i sud. Aquest pas té la doble funció de separar la zona verda i els habitatges i també la de connectar el carrer Llauder i el Camí Ral. Aquesta zona pavimentada i el pas de vianants seran de pedra artificial abuixardada.

A la façana del carrer Llauder s´hi construirà una nova vorera més ampla, d´uns 5 m, i s´hi col.locarà una nova fila d´arbrat, que seran 6 arbres de les pagodes (Sophora japonica pyramidalis). Al costat oposat d´aquesta façana, i donant entrada al pas de vianants que ve del Camí Ral, s´hi plantaran 3 palmeres de l´espècie Washingtonia filifera.

Al costat est hi haurà una franja pavimentada de peces de llambordí ceràmic de 3 m que fa la trobada entre el pla de sauló i les tanques de mitgeres veïnals

Interior de la plaça

Pel que fa a l´interior de l´espai, hi haurà una zona d´estada amb sauló de forma rectangular de 40 x 20 m que ocupa la part central. Aquest espai està al mateix nivell que el carrer Llauder i en contacte directe amb ell. Aquesta zona d´estada es complementa amb la col.locació de 9 arbres de l´espècie fals pebrer (Shimus molle), que definirà una zona d´ombra aproximadament de les mateixes dimensions que la zona d´estada.

En aquest espai també s´hi instal.laran diferents elements de joc infantil: un tobogan, un gronxador i jocs de molles distribuïts sota els arbres. També s´hi col.locaran 4 bancs de tipus neoromàntic amb llistons de fusta de teka i estructura de fundició d´alumini a més de 6 bancs del model barana de formigó gris clar.

El desnivell existent entre la zona de sauló i la franja pavimentada de la part sud se salvarà amb un talús vegetal on es combinaran dues espècies arbustives (Leonitis leonorum i Metrosideros excelsus). La comunicació entre els dos nivells de la plaça es completa amb una rampa i una escala. La rampa és de formigó abuixardat de color vermell i divideix en diagonal la zona de talussos. L´escala estarà a l´extrem est de la plaça com a perllongació de la zona pavimentada de llambordí ceràmic.