L´Ajuntament de Mataró s´adhereix a la Xarxa Local de Serveis d´Atenció Domiciliària de la Diputació

L´Ajuntament de Mataró s´ha adherit a la Xarxa Local de Serveis d´Atenció Domiciliària de l´Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. Dilluns passat, 31 de març, es va donar compte en la comissió de govern de l´adhesió a aquesta xarxa.


La Xarxa Local de Serveis d´Atenció Domiciliària (SAD) té com objectiu la col·laboració entre els seus membres per tal de millorar la capacitat de servei i la seva gestió, i que alhora es converteixi en un instrument que possibiliti l´increment de la capacitat prestadora dels ens locals.

Aquesta millora en la capacitat prestadora no només ha de ser través de mitjans econòmics sinó també a partir de l´estructuració d´un espai tècnic, capaç d´impulsar una millora conjunta i concertada, amb l´objectiu últim d´avançar cap a la qualitat i l´equitat en les prestacions socials als ciutadans.

A més dels municipis de l´àmbit territorial de la província de Barcelona, també poden formar part de la Xarxa altres ens locals i organitzacions d´iniciativa privada.

Finalitats de la Xarxa Local de SAD

La Xarxa Local de SAD té com a finalitats:

. Atenció a la dependència i foment de l´autonomia personal

. Suport a la família i altres persones cuidadoresç

. Marc de cooperació local per al desenvolupament conjunt de polítiques socials

. Estratègia del món local en l´atenció social domiciliària

. Aposta pel creixement i per la qualitat dels serveis

. El repte de l´equitat en el conjunt del territori

. Compartir recursos per enfortir la pròpia capacitat prestadora

. Sumar els esforços dels diferents agents del territori.

Objectius

Pel que fa als objectius que es planteja la Xarxa per consolidar un treball en conjunt, són els següents:

. Increment dels nivells de cobertura i de l´oferta de la cartera actual de serveis socials domiciliaris

. Desenvolupament de la qualitat

. Avançar en l´homogeneïtzació dels sistemes de gestió en el conjunt del territori

. Foment de l´equitat

. Gestió compartida del coneixement

. Incorporar els diferents actors socials.

La Xarxa Local de SAD està integrada per un Consell, un Comitè de Coordinació, diferents Comissions de Treball i una Secretaria